Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0639/04 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. De Mácara-stroomversnellingen in de rivier Ulha (Galicië): drie stroomversnellingen van buitengewone waarde dreigen door een stuwdam te verdwijnen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0639/04 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. De Mácara-stroomversnellingen in de rivier Ulha (Galicië): drie stroomversnellingen van buitengewone waarde dreigen door een stuwdam te verdwijnen.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/829


(2004/C 84 E/0923)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0639/04

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(3 maart 2004)

Betreft: De Mácara-stroomversnellingen in de rivier Ulha (Galicië): drie stroomversnellingen van buitengewone waarde dreigen door een stuwdam te verdwijnen

De stroomversnellingen van Mácara in de rivier de Ulha in Galicië, een weliswaar „nieuwe maar toch al spectaculaire rivier”, bij de gemeente Antas de Ulha vlakbij Caminho de Santiago dreigen te verdwijnen door de aanleg van een stuwdam voor de elektriciteitsonderneming Unión Fenosa. Dit paradijselijk landschap bestaat uit drie stroomversnellingen over een lengte van drie kilometer. De stuwdam zal in ieder geval niet meer dan een onbeduidende extra hoeveelheid elektrische energie opleveren. Op het traject van de stroomversnellingen bestaan zeven potentiële habitats van communautair belang die nog niet in het netwerk Natura 2000 zijn opgenomen. Daarnaast komt er een soort voor die vermeld wordt in bijlage II van de habitat-richtlijn (92/43/EEG(1)). De Galicische regering heeft op onverantwoorde wijze toestemming voor de aanleg van de stuwdam verleend. Is de Commissie op de hoogte van het bestaan van dit ernstige probleem? Is zij bereid maatregelen te treffen om te voorkomen dat dit paradijselijk oord verdwijnt? Weet de Commissie dat de coördonnatrice van de organisatie voor het behoud van rivieren bij de Galicische regering, de waterwerken van Galicië en de ombudsman van Galicië en de centrale ombudsman stappen heeft ondernomen om de stroomversnellingen en andere delen van de Ulha te behouden? Wat voor soort milieu-impact onderzoek is er ingesteld? Is de Commissie zich ervan bewust dat het grootste deel van de rivier de Ulha — het rivierensysteem van Ulha-Deza en Sobreilal van de rivier de Arnego — als plaats van communautair belang onder het netwerk Natura 2000 valt en dat de stuwdam van Mácara niet alleen de bovenloop van de rivier de Ulha schade toebrengt maar ook het reeds beschermde deel aantast? Weet de Commissie dat in de rivieren Ulha-Deza-Arnego zeven nieuwe stuwdammen zullen worden aangelegd hoewel hiertegen in Galicië geprotesteerd is? Weet de Commissie waarom nu juist dat deel van deze rivieren waar de aanleg van zeven stuwdammen is gepland deze rivieren niet in het netwerk van Natura 2000 is opgenomen hoewel het wel aan de criteria van de richtlijn voldoet?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(16 april 2004)

In december 1997 hebben de Spaanse autoriteiten het gebied dat bekendstaat als „Sistema Fluvial Ulla-Deza” (ES 1140001) voorgesteld als gebied van communautair belang (pSCI) met het oog op de totstandbrenging van het Natura 2000-netwerk.

In dit gebied worden belangrijke vissoorten aangetroffen zoals de zeeprik (Petromyzon marinus), de fint (Alosa fallax) en de zalm (Salmo salar), alsook de volgende prioritaire habitats van communautair belang:

habitattype 4020: Gematigde Atlantische vochtige heide met Erica tetralix, en

habitattype 91 EO: Elzenbroekbos met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior.

Een van de belangrijkste bedreigingen voor dit gebied vormt volgens het Natura 2000-standaardgegevens-formulier het verlies van habitats.

De Commissie is van mening dat de Spaanse autoriteiten nog meer gebieden in de regio Galicië moeten aanwijzen om, wat de Atlantische biogeografische regio betreft, aan de eisen van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna te voldoen. Van ten minste zes habitattypes is vastgesteld dat zij ondervertegenwoordigd zijn in de Spaanse voorstellen, en Galicië is aangewezen als een van de regio's waarvoor nieuwe gebieden moeten worden aangemeld. De Commissie is voorts ook van mening dat de Spaanse autoriteiten in de regio Galicië nog extra gebieden moeten aanwijzen als „speciale beschermingszones” (SBZ) uit hoofde van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand(2).

De Commissie was niet op de hoogte van het door het geachte parlementslid aan de orde gesteld probleem. Zij heeft daarom stappen ondernomen bij de Spaanse autoriteiten om te garanderen dat het milieurecht van de Gemeenschap in dit geval correct wordt toegepast.