Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0668/04 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Verzuim van de Ierse regering om mee te werken aan het Lough Ree-onderzoek.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0668/04 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Verzuim van de Ierse regering om mee te werken aan het Lough Ree-onderzoek.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/839


(2004/C 84 E/0932)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0668/04

van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie

(9 maart 2004)

Betreft: Verzuim van de Ierse regering om mee te werken aan het Lough Ree-onderzoek

Welk antwoord heeft de Commissie ontvangen van Ierland op de in april 2003 naar dit land gezonden schriftelijke aanmaning, zoals aangekondigd in IP/03/544, inzake het verzuim van de Ierse regering om mee te werken met de onderzoeken naar klachten over de vermindering van de waterkwaliteit in Lough Ree, in het bijzonder in relatie met het in acht nemen van de cumulatieve effecten van nieuwe ontwikkelingen in overeenstemming met de habitatrichtlijn (92/43/EEG(1))?

Welke maatregelen heeft de Commissie ondernomen of overweegt ze te ondernemen inzake deze materie?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(7 april 2004)

De aanmaning van de Commissie, waaraan door het geachte parlementslid wordt gerefereerd, had betrekking op niet-medewerking door Ierland, te weten het niet ingaan op een verzoek om informatie over naleving van milieuwetgeving inzake Lough Ree, County Roscommon. Ierland heeft daarop een uitvoerig antwoord gegeven op het aanvankelijke verzoek om informatie van de Commissie. Met dit antwoord is in de ogen van de Commissie een einde gemaakt aan de inbreuk wegens niet-medewerking op basis van artikel 10 van het EG-Verdrag, en dat is de reden dat er momenteel geen verdere maatregelen worden overwogen. De Commissie bestudeert nog de substantiële kwesties die door de oorspronkelijke klacht zijn opgeworpen(2).