Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0681/04 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Bushmeat — armoedebeoordeling.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0681/04 van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie. Bushmeat — armoedebeoordeling.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/704


(2004/C 88 E/0726)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0681/04

van Proinsias De Rossa (PSE) aan de Commissie

(9 maart 2004)

Betreft: Bushmeat — armoedebeoordeling

Zal de Commissie naar aanleiding van de steun van het Europees Parlement aan het verslag-De Rossa over verzoekschrift 461/2000, onderzoek naar het belang van bushmeat/wilde fauna voor het levensonderhoud van de arme bevolking, voornamelijk in West- en Centraal-Afrika, financieren?

Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om criteria die rekening houden met het belang van bushmeat/wilde fauna voor het levensonderhoud van de armen in West- en Centraal-Afrika in de armoedebeoordeling en landenstrategiedocumenten op te nemen? Zal de Commissie deze criteria publiceren? Zullen maatregelen genomen worden om deze overwegingen op te nemen in de bestaande strategieën en beoordelingen?

Gecombineerd Antwoord

van de heer Nielson namens de Commissie

op de schritftelijke vragen E-0676/04, E-0677/04, E-0678/04 en E-0681/04

(27 april 2004)

Wat betreft de nationale strategiedocumenten moet in het kader van de tussentijdse evaluatie die momenteel gaande is, voor Staten in Afrika, het Caribische gebied en het gebied van de Stille Oceaan (ACS-staten) een nationaal milieuprofiel als bijlage bij de evaluatiedocumenten worden gevoegd. In dit milieuprofiel moeten belangrijke milieukwesties worden aangegeven, o.a. op het gebied van biodiversiteit en „bushmeat”, waardoor dit profiel een basis vormt voor verdere dialoog met het partnerland teneinde de problemen aan te pakken. Specifieke criteria moeten nog worden vastgesteld.

De Commissie voert geen eigen analyses van de armoede uit maar maakt gebruik van de analyses door andere donoren of nationale regeringen.

Er zij op gewezen dat de programmering van de middelen, in het bijzonder voor het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), al grotendeels was afgerond toen het Parlement het „De Rossa-verslag” goedkeurde, waardoor er slechts beperkte handelingsruimte was. In het negende EOF werden slechts geringe bedragen specifiek voor het milieu ter beschikking gesteld. Bij de middelentoewijzing staan begrotingssteun en steun voor sectorale programma's voorop. Specifieke onderzoekprogramma's met betrekking tot de in de schriftelijke vraag genoemde problemen dienen vanuit dit perspectief te worden onderzocht. Verder heeft een van de programma's binnen het Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van de EU specifiek betrekking op biodiversiteit, zodat daarvan gebruik zou kunnen worden gemaakt voor onderzoek op het gebied van „bushmeat”. Details hierover en over de criteria voor deelneming zijn te vinden op http://europa.eu.int/comm/research/iscp/index_en.html.

In dit verband is echter al enige respons geweest in het kader van lopende acties of acties die weldra van start gaan, in het bijzonder de programma's voor alternatieven voor stropen (Congo, Kameroen, Gabon), de financiering van specifieke marktonderzoeken en de oprichting van een waarnemingspost, Ecopas (Benin, Niger, Burkina Faso) en Ecofac (zes landen in Centraal-Afrika). Van Ecofac is de voorbereiding van de vierde fase gaande en daarbij zal een aantal van deze aspecten specifiek in aanmerking worden genomen.

Voorts is bij de recente oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de begrotingslijn voor milieu in het bijzonder gevraagd voorstellen in te dienen die relevant zijn voor maatregelen binnen het biodiversiteitsactieplan voor economische en ontwikkelingssamenwerking.

De Commissie is van oordeel dat bij de aanpak van de „bushmea”-crisis de aspecten natuurbeheer en houtkapvergunningen voorop moeten staan. Daarom steunt zij het Wereldnatuurfonds met een bedrag van 1,4 miljoen euro zodat in Gabon samen met particuliere houders van bosconcessies kan worden gezocht naar mogelijkheden om de jacht en de stroperij in bossen waarvoor aan particulieren een concessie is verleend, te bestrijden. Verder is in het kader van het programma voor ecosystemen van bossen in Centraal-Afrika (Ecofac) begonnen met het vaststellen van protocollen voor samenwerking met de particuliere sector om de niet-duurzame jacht op „bushmeat” in bossen waarvoor aan bedrijven een concessie is verleend, aan te pakken.