Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0728/04 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Ansaldo-Breda: eventuele controle op financiering door de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0728/04 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Ansaldo-Breda: eventuele controle op financiering door de Europese Unie.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/523


(2004/C 88 E/0536)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0728/04

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(11 maart 2004)

Betreft: Ansaldo-Breda: eventuele controle op financiering door de Europese Unie

De afgelopen weken hebben er in Brussel besprekingen plaatsgevonden met vakbondsdelegaties en werknemers van Ansaldo-Breda. Hierbij is gebleken dat deze onderneming in het verleden faciliteiten heeft genoten ten behoeve van productieactiviteiten in achtergebleven streken van Italië, zoals voorzien in Italiaanse wet nr. 488/92, met medefinanciering van de EU. Er zou geld zijn gestoken in dakvervangings-werkzaamheden met Ethernit bij de hoofdvestiging om het bedrijf aan te passen aan de Europese bepalingen over bescherming van de werknemers.

Gebleken is dat er geen geld is aangevraagd voor de milieubescherming van het terrein, hoewel er vlakbij de vestiging een belangrijke waterader loopt.

Kan de Commissie meedelen:

1.

of Ansaldo-Breda geld heeft ontvangen en zo ja, hoeveel;

2.

welke instrumenten kunnen worden gehanteerd om te controleren of de eventueel aan Ansaldo-Breda verrichte betalingen ook daadwerkelijk zijn besteed?

Aanvullend antwoord van de heer Barrot namens de Commissie

(22 juni 2004)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft in de programmeringsperioden 1994-1999 en 2000-2006 acties medegefinancierd in het kader van de Italiaanse wet 488/92 ter versterking van het industrieel weefsel in de voor steun uit het Fonds in aanmerking komende zones in Italië.

In dit kader heeft het EFRO investeringen medegefinancierd die door de door het geachte parlementslid genoemde bedrijven waren gedaan, met het oog op de herstructurering, de modernisering of de uitbreiding van industriële vestigingen in de regio's Basilicata, Puglia, Campania en Sicilië (een overzicht met gedetailleerde gegevens van de Italiaanse autoriteiten wordt het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks toegezonden).

Ansaldo Breda neemt overigens deel aan vier onderzoeksprojecten van het Vijfde Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische ontwikkeling (OTO) met een financiële bijdrage van EUR 867 617 en aan twee onderzoeksprojecten van het Zesde Kaderprogramma met een financiële bijdrage van EUR 822 115.

De tenuitvoerlegging van deze acties valt onder de bevoegdheid van de Italiaanse administratie die de beheersautoriteit van het programma is (Ministerie voor Productieve Activiteiten) en die in het bijzonder verantwoordelijk is voor de selectie en de controle van de afzonderlijke projecten. Voor nadere gegevens hierover kan het geachte parlementslid zich derhalve tot de genoemde administratie wenden.

Over het algemeen beperkt de Commissie zich, wat de communautaire acties met gedecentraliseerd beheer betreft, gewoonlijk tot systematische controles en steekproefcontroles ter plaatse.