Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0827/04 van María Sornosa Martínez (PSE)en Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) aan de Commissie. Uitbreiding van de luchthaven van San Sebastián.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0827/04 van María Sornosa Martínez (PSE)en Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) aan de Commissie. Uitbreiding van de luchthaven van San Sebastián.

3.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 84/678


(2004/C 84 E/0764)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0827/04

van María Sornosa Martínez (PSE) en Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) aan de Commissie

(15 maart 2004)

Betreft: Uitbreiding van de luchthaven van San Sebastián

In haar antwoord op schriftelijke vragen E-2245/03 en E-2246/03(1) stelt de Commissie dat de Spaanse autoriteiten van mening zijn dat het masterplan voor de uitbreiding van de luchthaven van San Sebastián bedoeld is voor de interne herstructurering en dat er geen uitbreiding van de landingsbaan is voorzien. De Spaanse autoriteiten benadrukken bovendien dat dit masterplan niet de graad van precisie van een echt project heeft en derhalve niet onder de communautaire wetgeving inzake milieueffectbeoordeling valt.

Nochtans maken de gegevens in het masterplan duidelijk dat:

de geplande werkzaamheden (parkeergelegenheid voor auto's, platform voor de stationering van vliegtuigen, uitbreiding van de terminal) bedoeld zijn om de luchthaven aan te passen aan het toenemende luchtverkeer en grotere vliegtuigen (waarvoor een uitbreiding van de landingsbaan onontbeerlijk is);

de werkzaamheden negatieve gevolgen zullen hebben voor de zones LIC ES 2120015 en ZEPA 37; bijgevolg zal het — zoals in het plan zelf wordt erkend — nodig zijn om de bufferzone uit te breiden ten koste van de wetlands, wat nadelig is voor de beschermde soorten vermeld in schriftelijke vraag E-1701/02(2); de parkeergelegenheid voor auto's zal worden uitgebreid ten koste van de waterloop die een essentieel deel van het ecosysteem van deze beschermde soorten vormt; het opvullen en nivelleren van de landingsstrook zal gevolgen hebben voor het kustgebied dat grenst aan de ZEPA; enz.

Kan de Commissie antwoord geven op de volgende vragen:

Acht de Commissie het aannemelijk vol te houden dat dit masterplan enkel bedoeld is om de luchthaven te renoveren zonder dat de landingsbaan wordt uitgebreid?

Meent de Commissie niet dat, door het masterplan niet als een uitbreidingsproject te beschouwen, de Spaanse autoriteiten kennelijk de bedoeling hebben bij het uitvoeren van de werkzaamheden te ontkomen aan de wetgeving inzake milieueffectbeoordeling?

Meent de Commissie niet dat, wegens de mogelijke gevolgen voor de Natura 2000-zones, voorrang moet worden gegeven aan de toepassing van artikel 6 van de habitatrichtlijn?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(16 april 2004)

Zoals zij in haar antwoorden op de schriftelijke vragen E-1701/02, E-3417/02(3), E-2245/03 en E-2246/03 van de geachte parlementsleden heeft aangegeven, heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten om volledige informatie over bovenbedoeld dossier verzocht.

De volledige problematiek werd onder meer met de Spaanse autoriteiten besproken in het kader van de pakketvergadering van 23 oktober 2003. De Commissie heeft haar bezorgdheid geuit over de mogelijke niet-naleving van de toepasselijke communautaire milieuwetgeving.

De Spaanse autoriteiten hebben de Commissie laten weten dat zij, om de nabijgelegen Natura 2000-gebieden te sparen, hebben afgezien van het plan om de landingsbaan van de luchthaven te verlengen en het parkeerterrein uit te breiden en af te sluiten, zoals oorspronkelijk in het masterplan voor de luchthaven was voorgesteld. Voorts heeft Spanje zich ertoe verbonden een allesomvattende milieueffectbeoordeling (MEB) uit te voeren met betrekking tot de resterende activiteiten van het project tot uitvoering van het masterplan. Bij brief van 4 december 2003 hebben de Spaanse autoriteiten deze informatie bevestigd en medegedeeld dat de MEB thans gaande is.

Aangezien de Spaanse autoriteiten te kennen hebben gegeven dat zij voornemens zijn de Commissie van de uitkomst van de MEB-procedure, die tegen het tweede kwartaal van 2004 wordt verwacht, op de hoogte te brengen, zal de Commissie op dat moment de juridische aspecten van dit dossier, met name ten aanzien van de onverkorte naleving van de communautaire milieuwetgeving, onderzoeken.