Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0984/04 van Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) aan de Commissie. Rol van vermoeidheid bij verkeersongevallen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0984/04 van Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) aan de Commissie. Rol van vermoeidheid bij verkeersongevallen.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/263


(2004/C 88 E/0268)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0984/04

van Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) aan de Commissie

(30 maart 2004)

Betreft: Rol van vermoeidheid bij verkeersongevallen

Volgens het Finse instituut voor verkeersveiligheid blijkt uit de statistieken van de commissies voor het onderzoek van dodelijke ongevallen in het snelwegverkeer dat 12 % van de frontale botsingen die een overlijden tot gevolg hebben, het resultaat is van het indommelen van de chauffeur. Deze statistieken vertellen niet eens het hele verhaal, aangezien botsingen die eigenlijk door vermoeidheid zijn veroorzaakt, vaak worden gekwalificeerd als het gevolg van een andere bij de besturing van het voertuig begane fout. In Noorwegen is een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat niet minder dan een derde van alle ongevallen waarbij een botsing plaatsheeft of een voertuig van de weg geraakt, op een of andere manier het gevolg is van vermoeidheid, terwijl alcohol en drugs maar in 11 % van de ongevallen een rol spelen.

Een belangrijke doelstelling van het verkeersbeleid van de Commissie is de verkeersveiligheid te bevorderen. Hoe is de Commissie van plan bij haar zoektocht naar concrete manieren om de veiligheid van het verkeer te verbeteren, rekening te houden met de dominante rol die vermoeidheid speelt? Beschikt zij over duidelijke gegevens over de rol van vermoeidheid bij ongevallen in de hele EU en zoniet, is zij bereid het nodige te doen om deze te verkrijgen?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(30 april 2004)

De Commissie kent de cijfers die door het geachte parlementslid worden gegeven en die aantonen dat vermoeidheid bij verkeersongevallen een belangrijke factor is.

Vermoeidheid vormt een belangrijk aspect waarmee rekening wordt gehouden in de wetgeving op de werktijden en de rij- en rusttijden voor beroepschauffeurs(1), waarvoor de Commissie onlangs verschillende voorstellen heeft gedaan, waaronder dat betreffende de wegcontroles dat momenteel wordt onderzocht door het Parlement en de Raad(2).

De Commissie ondersteunt onderzoeksprojecten, zoals het project AWAKE(3) van het 5e kaderprogramma voor onderzoek, die gericht zijn op een betere kennis van de rol van verschillende vermoeidheids-mechanismen in verkeersongevallen, mechanismen die niet kunnen worden herleid tot louter slaapgebrek van de chauffeur, en op de validatie van technologieën die een afgenomen waakzaamheid detecteren en de bestuurder alarmeren.

De Commissie zal studies op dit gebied blijven ondersteunen.