Home

Beroep, op 9 februari 2004 ingesteld door Budějovický Budvar národní podnik tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Beroep, op 9 februari 2004 ingesteld door Budějovický Budvar národní podnik tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

17.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/54


Beroep, op 9 februari 2004 ingesteld door Budějovický Budvar národní podnik tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

(Zaak T-53/04)

(2004/C 94/144)

Procestaal: Frans

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 9 februari 2004 beroep tegen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) ingesteld door Budějovický Budvar národní podnik, te České Budějovice (Tsjechische Republiek), vertegenwoordigd door F. Fajgenbaum, advocaat.

Andere partij voor de tweede kamer van beroep: Anheuser-Busch Incorporated.

Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

de beslissing van de tweede kamer van beroep van verweerder van 3 december 2003 te vernietigen;

de op 1 april 1996 in naam van ANHEUSER-BUSCH ingediende aanvraag voor de inschrijving van BUDWEISER voor klasse 25 af te wijzen;

Anheuser-Busch te verwijzen in alle kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk:

Anheuser-Busch Incorporated

Betrokken gemeenschapsmerk:

woordmerk „BUDWEISER” – aanvraagnr. 24620 voor waren van klasse 25 (onder meer kledingstukken)

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:

verzoekster

Oppositiemerk of -teken:

oorsprongsbenamingen „BUDWEISER BIER”, „BUDWEISER BIER-BUDVAR” en „BUDWEISER BUDVAR”

Beslissing van de oppositieafdeling:

afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep:

verwerping van het beroep

Middelen:

onjuiste toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94(1). Verzoekster, die in Frankrijk houder van de bovengenoemde oorsprongsbenamingen is, voert aan dat zij krachtens het Franse recht zich kan verzetten tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, zonder dat zij de bekendheid van de betrokken benamingen op het Franse grondgebied behoeft aan te tonen en zonder dat behoeft te worden onderzocht, of het gebruik van het betwiste merk zou kunnen leiden tot misbruik of afzwakking van de bekendheid van deze benamingen.