Home

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 25 maart 2004 in de gevoegde zaken C-231/00, C-303/00 en C-451/00 (verzoek van het Tribunale amministrativo regionale del Lazio om een prejudiciële beslissing): Cooperativa Lattepiù arl tegen Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena tegen Regione Lombardia, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola Giuseppe Cantarello tegen Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Landbouw — Gemeenschappelijke ordening der markten — Melk en zuivelproducten — Extra heffing op melk — Verordeningen (EEG) nrs. 3950/92 en 536/93 — Referentiehoeveelheden — Wijziging achteraf — Mededeling aan producenten)

Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 25 maart 2004 in de gevoegde zaken C-231/00, C-303/00 en C-451/00 (verzoek van het Tribunale amministrativo regionale del Lazio om een prejudiciële beslissing): Cooperativa Lattepiù arl tegen Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena tegen Regione Lombardia, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola Giuseppe Cantarello tegen Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Landbouw — Gemeenschappelijke ordening der markten — Melk en zuivelproducten — Extra heffing op melk — Verordeningen (EEG) nrs. 3950/92 en 536/93 — Referentiehoeveelheden — Wijziging achteraf — Mededeling aan producenten)

30.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/1


ARREST VAN HET HOF

(Zesde kamer)

van 25 maart 2004

in de gevoegde zaken C-231/00, C-303/00 en C-451/00 (verzoek van het Tribunale amministrativo regionale del Lazio om een prejudiciële beslissing): Cooperativa Lattepiù arl tegen Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena tegen Regione Lombardia, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Azienda Agricola Giuseppe Cantarello tegen Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali(1)

(Landbouw - Gemeenschappelijke ordening der markten - Melk en zuivelproducten - Extra heffing op melk - Verordeningen (EEG) nrs. 3950/92 en 536/93 - Referentiehoeveelheden - Wijziging achteraf - Mededeling aan producenten)

(2004/C 106/01)

Procestaal: Italiaans

In de gevoegde zaken C-231/00, C-303/00 en C-451/00, betreffende verzoeken aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italië), in de gedingen tussen Cooperativa Lattepiù arl en Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-231/00), tussen Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena en Regione Lombardia, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-303/00), en tussen Azienda Agricola Giuseppe Cantarello en Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C-451/00), om een prejudiciële beslissing over de uitlegging en de geldigheid van de artikelen 1, 4, 6 en 7 van verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad van 28 december 1992 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten (PB L 405, blz. 1) en van de artikelen 3 en 4 van verordening (EEG) nr. 536/93 van de Commissie van 9 maart 1993 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten (PB L 57, blz. 12), heeft het Hof (Zesde kamer), samengesteld als volgt: V. Skouris (rapporteur), waarnemend voor de president van de Zesde kamer, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, F. Macken en N. Colneric, rechters; advocaat-generaal: P. Léger; griffiers: L. Hewlett en H. A. Rühl, hoofdadministrateurs, op 25 maart 2004 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

De artikelen 1, 4, 6 en 7 van verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad van 28 december 1992 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten, alsook de artikelen 3 en 4 van verordening (EEG) nr. 536/93 van de Commissie van 9 maart 1993 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten, moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet eraan in de weg staan dat een lidstaat, na controles, de aan elke producent toegekende individuele referentiehoeveelheid corrigeert en bijgevolg, na herverdeling van de ongebruikte referentiehoeveelheden, de verschuldigde extra heffing herberekent na de uiterste datum voor betaling van deze heffing voor het betrokken melkseizoen.


PB C 302 van 21.10.2000.

PB C 61 van 24.2.2001.