Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3455 - DEUTSCHE BP / OKTAN / ARAL WÄRME SERVICE) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedureVoor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3455 - DEUTSCHE BP / OKTAN / ARAL WÄRME SERVICE) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedureVoor de EER relevante tekst

2.6.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 147/5


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3455 - DEUTSCHE BP / OKTAN / ARAL WÄRME SERVICE)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2004/C 147/05)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 27.05.2004 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1310/97(2), waarin wordt meegedeeld dat de Deutsche BP Aktiengesellschaft („Deutsche BP”, Duitsland) die deel uitmaakt van het BP-concern en KOKTAN Mineralöl-Vertrieb GmbH („Oktan”, Duitsland) die deel uitmaakt van het BMV-concern in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Aral WärmeService GmbH („AWS”, Duitsland) door de aankoop van effecten.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Deutsche BP: productie en verhandeling van minerale olie en chemische producten

voor Oktan: verdeling van minerale olieproducten

voor AWS: verdeling van lichte verwarmingsolie

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 4064/89 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad(3) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer +32/2/2964301 of 2967244) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3455 - DEUTSCHE BP / OKTAN / ARAL WÄRME SERVICE, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B–1049 Brussel