Home

Aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek COM/AD/2/04 om te voorzien in een post van hoofd administratieve eenheid (loopbaan A*9) in het vakgebied Onderzoek . De kandidaten dienen in het bezit te zijn van een universitair diploma en een beroepservaring van minimaal twaalf jaar te hebben

Aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek COM/AD/2/04 om te voorzien in een post van hoofd administratieve eenheid (loopbaan A*9) in het vakgebied Onderzoek . De kandidaten dienen in het bezit te zijn van een universitair diploma en een beroepservaring van minimaal twaalf jaar te hebben

9.7.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 177/11


Aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek COM/AD/2/04

(2004/C 177 A/02)

De Europese Commissie organiseert een algemeen vergelijkend onderzoek aan de hand van bewijsstukken en een mondeling examen om een aanwervingsreserve te vormen voor de post van

HOOFD ADMINISTRATIEVE EENHEID

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO). Transuraneninstituut (ITU) (A*9)(1)

„Actinidenonderzoek” in Karlsruhe

INHOUD

A.

AARD VAN DE FUNCTIE, TOELATINGSVOORWAARDEN (VEREIST PROFIEL)

B.

VERLOOP VAN HET VERGELIJKENDE ONDERZOEK

C.

INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN SOLLICITATIES

D.

ALGEMENE INFORMATIE

BIJLAGE:

Hernieuwd onderzoek — Verzoeken en beroep — Klachten bij de Europese Ombudsman

De Commissie voert een beleid van gelijke kansen en aanvaardt sollicitaties zonder discriminatie op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, politieke, filosofische, godsdienstige of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

A. AARD VAN DE FUNCTIE, TOELATINGSVOORWAARDEN (VEREIST PROFIEL)

Vergelijkend onderzoek COM/AD/2/04 wordt georganiseerd met het oog op de aanwerving, in rang A*9, van een hoofd administratieve eenheid (Actinidenonderzoek) in Karlsruhe. Met dit vergelijkend onderzoek wenst de Europese Commissie een hooggekwalificeerde ambtenaar van universitair niveau in dienst te nemen die over veel beroepservaring beschikt en een hogere leidinggevende functie kan waarnemen die veel verantwoordelijkheid met zich brengt.

I. TAKEN

Hoofd administratieve eenheid — Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek — Transuraneninstituut — „Actinidenonderzoek”

Verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie binnen de eenheid „Actinidenonderzoek”. De eenheid houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar chemische verbindingen en de fysische eigenschappen in vaste vorm van actinidenmetalen en hun samenstellingen. De kandidaat moet kennis hebben van laboratoriumtechnieken en technieken met betrekking tot neutronen, muonen en grootschalige synchrotronexperimenten. De werkzaamheden van de eenheid worden uitgevoerd als wetenschappelijke en technische ondersteuning van het sectorale beleid van de Commissie op het gebied van kernenergie en technologie. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij een bijdrage levert aan de beleidsanalyse op dit terrein. Gezocht wordt een uitmuntende, internationaal bekende wetenschapper die de samenwerking met de belangrijke onderzoekscentra op het gebied van actiniden zal stimuleren.

Vereiste eigenschappen zijn: leiderskwaliteiten; het vermogen tot het goed begeleiden van personeel; het efficiënt beheren van de financiële middelen; goede communicatie en presentatie; flexibiliteit; een gevoel voor innovatie en het vermogen om snel wetenschappelijke en technische problemen te begrijpen.

II. TOELATINGSVOORWAARDEN (vereist profiel)

Het vergelijkende onderzoek staat open voor kandidaten die op de uiterste datum voor de indiening van de sollicitaties (zie punt C.1, laatste alinea) aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Diploma's en getuigschriften

Kandidaten moeten beschikken over:

i)

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten door een diploma in de natuur- of scheikunde, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt, of

ii)

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten door een diploma in de natuur- of scheikunde, en relevante beroepservaring van ten minste één jaar, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt.

De jury houdt rekening met de verschillende onderwijsstructuren. Bij de „Leidraad voor sollicitanten” is een tabel gevoegd waarin ter indicatie een aantal voorbeelden van in aanmerking komende diploma's wordt gegeven.

De kandidaten moeten een kopie van hun diploma('s) overleggen waaruit blijkt dat zij de opleiding met succes hebben voltooid.

2. Beroepservaring

Na het behalen van het universitaire diploma dat toegang geeft tot het vergelijkende onderzoek, moeten de kandidaten minstens twaalf jaar beroepservaring hebben, waarvan minstens zeven jaar in een functie waarvan het niveau gelijkwaardig is aan dat van de in punt A.I genoemde functie.

Kandidaten moeten eveneens bewijzen voorleggen van:

toonaangevende publicaties;

aantoonbare ervaring op het gebied van de wisselwerking en complementariteit tussen metingen van macroscopische eigenschappen en microscopisch onderzoek met behulp van neutronen, muonen en synchrotron röntgenstraling;

ervaring met ontwikkeling en coördinatie van wetenschappelijke samenwerking;

gebleken managementervaring in wetenschappelijk verband, gebleken vaardigheid bij het houden van presentaties in het Engels en internationale erkenning als vooraanstaand wetenschapper op dit gebied.

NB: De relevante beroepservaring van ten minste één jaar waarnaar verwezen wordt in put A.II.1.ii) maakt integraal deel uit van het diploma en kan niet in aanmerking genomen worden als beroepservaring vereist in dit punt 2.

Een doctoraat in natuur- of scheikunde wordt in aanmerking genomen als beroepservaring voor maximaal drie jaar.

Ter staving van deze beroepservaring moeten bewijsstukken worden bijgevoegd waaruit de begin- en de einddatum van het dienstverband en de precieze aard van de verrichte werkzaamheden blijken.

3. Talenkennis(2)

De kandidaten moeten een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie (Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds) — taal 1 — en een behoorlijke kennis van het Engels, Frans of Duits — taal 2.

4. Algemene voorwaarden

De kandidaat moet:

staatsburger zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie (België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk of Zweden);

zijn rechten als staatsburger bezitten;

voldaan hebben aan de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitvoering van de beoogde functie vereist zijn.

B. VERLOOP VAN HET VERGELIJKENDE ONDERZOEK

1. Toelating tot het vergelijkende onderzoek en toetsing van de kwalificaties

Het tot aanstelling bevoegde gezag stelt de lijst vast van de kandidaten die aan de algemene voorwaarden (punt A.II.4) voldoen en legt deze lijst samen met de sollicitatiedossiers voor aan de voorzitter van de jury.

De jury laat de kandidaten die ook aan de voorwaarden van de punten A.II.1, A.II.2 en A.II.3 voldoen, toe tot de volgende fase (toetsing van de kwalificaties).

Vervolgens stelt de jury de criteria vast aan de hand waarvan zij de kwalificaties zal toetsen.

Aan de hand van deze criteria vergelijkt de jury de kwalificaties van de tot het vergelijkende onderzoek toegelaten kandidaten.

De kandidaten van wie de kwalificaties het best aan de criteria beantwoorden, worden uitgenodigd voor het mondelinge examen.

2. Mondeling examen — puntenwaardering

Onderhoud met de jury om deze in staat te stellen zich een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat voor het uitoefenen van de in punt A.I omschreven functie. Een deel van dit onderhoud zal plaatsvinden in de tweede taal van de kandidaat.

Voor dit examen worden ten hoogste 50 punten toegekend.

3. Datum en duur van het mondelinge examen

De jury bepaalt wanneer het mondelinge examen wordt afgenomen en hoelang het zal duren. Deze gegevens worden aan de kandidaten meegedeeld in hun oproepingsbrief.

4. Plaatsing op de reservelijst

Na afloop van het vergelijkende onderzoek stelt de jury een alfabetisch geordende reservelijst op van de kandidaten die voor het mondelinge examen ten minste 30 punten hebben behaald.

De kandidaten worden persoonlijk in kennis gesteld van het besluit van de jury ten aanzien van hun toelating of afwijzing.

De lijst van geslaagde kandidaten wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

C. INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN SOLLICITATIES

(De kandidaten wordt aangeraden de in dit Publicatieblad opgenomen „Leidraad voor sollicitanten” te raadplegen, waarin gedetailleerde instructies voor het indienen van sollicitaties zijn opgenomen.)

Op de uiterste datum voor de indiening van de sollicitaties moeten de kandidaten aan alle toelatingsvoorwaarden (zie punt A) voldoen.

1.

Het sollicitatieformulier

Alvorens te solliciteren moeten de kandidaten nauwlettend nagaan of zij aan alle in punt A genoemde toelatingsvoorwaarden voldoen, met name wat betreft de vereiste diploma's en beroepservaring.

Sollicitanten moeten, op straffe van uitsluiting, het officiële sollicitatieformulier dat in dit Publicatieblad is opgenomen, ondertekenen en het vóór de uiterste datum aangetekend verzenden.

Kandidaten die door een handicap worden gehinderd, moeten bij hun sollicitatieformulier een door een bevoegde instantie afgegeven verklaring voegen waarin de hoedanigheid van gehandicapte wordt erkend, alsmede een afzonderlijk blad waarop zij nadere gegevens verstrekken betreffende de voorzieningen die zij nodig achten om hun deelneming aan het mondelinge examen te vergemakkelijken.

Bij te voegen documenten

Staatsburgerschap, studies, onderzoek en beroepservaring moeten gedetailleerd worden opgegeven in het sollicitatieformulier. Bij het sollicitatieformulier moet, op een apart blad, een overzicht worden gevoegd van de bij het formulier gevoegde genummerde bewijsstukken (kopie van een document dat geldt als bewijs van de nationaliteit, kopie(ën) van het/de diploma('s) waaruit blijkt dat de studie met succes is afgerond, en kopie van de verklaringen betreffende de beroepservaring waarin de begin- en de einddatum alsmede de aard van de werkzaamheden zijn vermeld).

De kandidaten moeten ervoor zorgen dat het sollicitatieformulier — naar behoren ingevuld, ondertekend en vergezeld van alle nodige bewijsstukken — aangetekend wordt verzonden binnen de daarvoor geldende termijn. Het poststempel geldt als bewijs.

Na afloop van het mondelinge examen worden de kandidaten die voor dat examen minimaal 30 punten hebben behaald (zie punt B.4), op de reservelijst geplaatst.

Uiterste datum voor de indiening van de sollicitaties: 17 september 2004.

2.

Uitnodiging voor het mondelinge examen

De uitnodiging voor het mondelinge examen wordt per post verstuurd. Eventuele adreswijzigingen moeten door de kandidaat aan het secretariaat van het onderzoek worden meegedeeld. De kandidaten moeten de nodige waakzaamheid aan de dag leggen en de eenheid „Algemene horizontale vraagstukken — Beleid en aanwerving van het externe personeel” een faxbericht(3) of een brief toezenden wanneer zij, rekening houdend met de tijd die met de postbezorging is gemoeid en met het tijdschema op de websitehttp://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/working_nl.htm, menen dat hun oproepingsbrief of afwijzingsbrief niet is aangekomen.

3.

Kandidaten die geen gebruik hebben gemaakt van het sollicitatieformulier of dit formulier niet correct hebben ingevuld of ondertekend, worden niet voor het mondelinge examen uitgenodigd.

4.

Indien de jury in om het even welk stadium van de procedure constateert dat het sollicitatieformulier onjuiste gegevens bevat verklaart zij de toelating nietig.

5.

Het sollicitatieformulier moet uiterlijk op 17 september 2004 (het poststempel geldt als bewijs) in een gekartonneerde A4-enveloppe (met daarop: „NIET VOUWEN”) aangetekend worden verzonden naar:

Europese Commissie, DG Personeel en administratie

Eenheid „Algemene horizontale vraagstukken — Beleid en aanwerving van het externe personeel”

MO34 3/52

Algemeen vergelijkend onderzoek COM/AD/2/04

B-1049 Brussel.

6.

Om de administratieve werkzaamheden te vergemakkelijken moet OP ALLE CORRESPONDENTIE DIE OP EEN INGEDIENDE SOLLICITATIE BETREKKING HEEFT, DE VOLLEDIGE NAAM WORDEN VERMELD ZOALS DIE OP HET SOLLICITATIEFORMULIER VOORKOMT, ALSMEDE HET NUMMER VAN HET VERGELIJKENDE ONDERZOEK.

D. ALGEMENE INFORMATIE

1.

Gelijke kansen

De Europese Commissie ziet erop toe dat tijdens de procedure van het vergelijkende onderzoek iedere vorm van discriminatie wordt vermeden.

De Commissie voert een beleid van gelijke kansen en aanvaardt sollicitaties zonder discriminatie op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, politieke, filosofische, godsdienstige of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of gezinssituatie.

2.

Jury

Voor elk vergelijkend onderzoek wordt een jury benoemd. De namen van de juryleden worden ongeveer 15 dagen voor de datum van het mondelinge examen bekendgemaakt op de website van de Europese Commissie(4).

Het is de kandidaten ten strengste verboden enig contact — noch direct, noch indirect — met de leden van de jury te hebben. Overtreding van dit verbod leidt automatisch tot uitsluiting van de kandidaat.

Zolang het vergelijkende onderzoek niet is afgesloten, is de Europese Commissie belast met de contacten met de sollicitanten.

3.

Indicatief tijdschema

Het vergelijkende onderzoek strekt zich uit over een periode van enkele maanden, afhankelijk van het aantal sollicitanten.

4.

Hernieuwd onderzoek — Verzoeken en beroep — Klachten bij de Europese Ombudsman

Zie bijlage.

5.

Aanwerving

Standplaats: Karlsruhe — Duitsland.

De geslaagde kandidaat aan wie een ambt wordt aangeboden, moet later het origineel van alle vereiste documenten — met name zijn diploma's, getuigschriften en werkgeversverklaringen — ter certificering overleggen.

Aanwerving geschiedt naar gelang van de bestaande vacatures en van de budgettaire mogelijkheden.

Om redenen die verband houden met de aard van een bepaalde functie kan aan een geslaagde kandidaat een overeenkomst van tijdelijke functionaris worden aangeboden; in dat geval blijft zijn naam op de reservelijst staan.

De reservelijst is geldig tot en met 31 december 2005, maar kan worden verlengd.

6.

Voor personeelsleden die onder het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of onder de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen vallen, geldt een verplichte pensioenleeftijd van 65 jaar.

7.

Categorie en rang

De reserve voor de aanwerving van hoofd van de administratieve eenheid heeft betrekking op categorie A* rang 9.

8.

Bezoldiging

Maandelijks basissalaris per 1 mei 2004:

rang A*9 (zie voetnoot 1), eerste salaristrap: 6 244,87 EUR.BIJLAGE

HERNIEUWD ONDERZOEK — VERZOEKEN EN BEROEP — KLACHTEN BIJ DE EUROPESE OMBUDSMAN

Kandidaten die zich door een besluit bezwaard achten, kunnen op ieder tijdstip tijdens de procedure gebruik makenvan de volgende mogelijkheden:

Hernieuwd onderzoek van de sollicitaties

Kandidaten kunnen, uiterlijk 20 kalenderdagen na de datum van verzending van de brief waarin het besluit van de jury wordt meegedeeld, vragen dat hun sollicitatie opnieuw wordt bekeken. Hiertoe dienen zij een met redenen omklede brief te sturen naar:

Europese Commissie, DG Personeel en administratie

Eenheid „Algemene horizontale vraagstukken - Beleid en aanwerving van het externe personeel”

MO 34 3/52

Algemeen vergelijkend onderzoek COM/AD/2/04

B-1049 Brussel.

De Europese Commissie zendt dit verzoek naar de voorzitter van de jury wanneer deze voor de zaak bevoegd is. De kandidaat krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

Verzoeken en beroep

Kandidaten kunnen:

hetzij, op grond van artikel 236 van het EG-Verdrag en artikel 91 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, een beroep instellen bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen op het volgende adres:

Tribunal de première instance des Communautés européennes

Boulevard Konrad Adenauer

L-2925 Luxembourg,

hetzij een klacht indienen op grond van artikel 90, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen; deze klacht moet worden gericht aan:

Europese Commissie, DG Personeel en administratie

Eenheid „Algemene horizontale vraagstukken — Beleid en aanwerving van het externe personeel”

MO 34 3/52

Algemeen vergelijkend onderzoek COM/AD/2/04

B-1049 Brussel.

De termijnen die voor deze twee procedures zijn vastgesteld (cf. Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 56 van 4 maart 1968 — http://europa.eu.int/eur-lex) gaan in op de datum waarop kennis is gegeven van het besluit waardoor de kandidaat zich bezwaard acht.

Het tot aanstelling bevoegde gezag is niet gemachtigd een besluit van de jury van een vergelijkend onderzoek te wijzigen. Volgens vaste rechtspraak is de ruime discretionaire bevoegdheid van de jury's van vergelijkende onderzoeken alleen dan onderworpen aan de controle van de Gemeenschapsrechter wanneer de regels die gelden voor de werkzaamheden van de jury op evidente wijze zijn geschonden.

Klacht bij de Europese Ombudsman

Zoals alle burgers van de Unie kunnen de kandidaten, overeenkomstig artikel 195, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, bij de Europese Ombudsman een klacht indienen, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in het besluit van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 113 van 4 mei 1994. Deze klacht moet naar het onderstaande adres worden gezonden:

De Europese Ombudsman

1 avenue du Président Robert Schuman - BP 403

F-67001 Strasbourg Cedex.

Indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman geeft geen aanleiding tot opschorting van de termijn die overeenkomstig artikel 90, lid 2, en artikel 91 van het Statuut geldt voor, respectievelijk, de indiening van een klacht en de instelling van een beroep bij het Gerecht van eerste aanleg op grond van artikel 236 van het EG-Verdrag.


Image

Image

Image

Image

Image

Image


Image