Home

Zaak C-202/04: Verzoek van het Tribunale di Roma van 7 april 2004 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Stefano Macrino en Claudia Capodarte, enerzijds en Roberto Meloni, anderzijds

Zaak C-202/04: Verzoek van het Tribunale di Roma van 7 april 2004 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Stefano Macrino en Claudia Capodarte, enerzijds en Roberto Meloni, anderzijds

10.7.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 179/6


Verzoek van het Tribunale di Roma van 7 april 2004 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Stefano Macrino en Claudia Capodarte, enerzijds en Roberto Meloni, anderzijds

(Zaak C-202/04)

(2004/C 179/11)

Het Tribunale di Roma heeft bij beschikking van 7 april 2004, ingekomen ter griffie van het Hof van Justitie op 6 mei 2004, in het geding tussen Stefano Macrino en Claudia Capodarte en Roberto Meloni, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht om een prejudiciële beslissing over de navolgende vraag:

„Verzetten de artikelen 5 en 85 EG Verdrag (thans artikelen 10 EG en 81 EG) zich ertegen dat een lidstaat een wettelijke of bestuursrechtelijke maatregel vaststelt, waarbij op basis van een ontwerp van een beroepsorganisatie van advocaten een tariefregeling met minimum en maximumbedragen voor de honoraria van de beroepsgenoten wordt goedgekeurd met betrekking tot dienstverrichtingen bestaande in (zogenoemde buitengerechtelijke) werkzaamheden die niet zijn voorbehouden aan de leden van de beroepsorganisatie van advocaten, maar door eenieder kunnen worden verricht?”