Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3439 — AGFA/LASTRA)Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3439 — AGFA/LASTRA)Voor de EER relevante tekst

13.7.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 180/7


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3439 — AGFA/LASTRA)

(2004/C 180/04)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 2 juli 2004 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 en volgend op een verwijzing in het kader van Artikel 4(5) van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Agfa-Gevaert N.V. („Agfa”, België) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Lastra S.p.A. („Lastra”, Italië) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Agfa: productie van pre-press uitrusting en pre-press platen voor de drukkerijsector, beeldvormingsproducten voor gezondheidszorg en de consumentenmarkten;

voor Lastra: productie van pre-press uitrusting en pre-press platen voor de drukkerij sector.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer +32/2/2964301 of 2967244) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3439 — AGFA/LASTRA, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B–1049 Brussel