Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M. 3491 — BAE Systems/Alvis)Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M. 3491 — BAE Systems/Alvis)Voor de EER relevante tekst

20.7.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 185/5


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M. 3491 — BAE Systems/Alvis)

(2004/C 185/05)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 20 april 2004 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming BAE Systems plc („BAES”, Verenigd Koninkrijk) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Alvis plc („Alvis”, VK), door een openbaar aanbod, openbaar gemaakt op 3 juni 2004.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor BAES: internationale producent van defensie en commerciële luchtvaart gerelateerde systemen, met inbegrip van militaire vliegtuigen, oppervlakte schepen, onderzeeboten, radar, avionica, electronica, communicatie- en wapensystemen;

voor Alvis: ontwerp, ontwikkeling en productie van gepantserde voertuigen en landgebonden militaire systemen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 4064/89 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer +32/2/2964301 of 2967244) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M. 3491 — BAE Systems/Alvis, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B–1049 Brussel