Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3517 — CVC/Permira/AA)Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3517 — CVC/Permira/AA)Voor de EER relevante tekst

10.8.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3517 — CVC/Permira/AA)

(2004/C 202/06)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 23 juli 2004 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de ondernemingen CVC Capital Partners Luxembourg SA („CVC”, Luxemburg) en Permira Holdings Limited („Permira”, Verenigd Koninkrijk), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening van de Raad gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming AA Corporation („AA”, Verenigd Koninkrijk), door de aankoop van aandelen en activa.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor CVC: beheer van beleggingen;

voor Permira: particulier aandelenfonds;

voor AA: wegenwachtdiensten en financiële diensten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer +32/2/2964301 of 2967244) of per post, onder vermelding van referentie nummer COMP/M.3517 — CVC/Permira/AA, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel.