Home

Oproep tot kandidaatstelling

Oproep tot kandidaatstelling

13.8.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 205/1


OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

(2004/C 205 A/01)

Het Uitvoerend Agentschap voor intelligente energie (IEEA) zoekt kandidaten om bepaalde functies te vervullen. Gedetailleerde informatie met betrekking tot deze functies, de opdrachten van het Agentschap en de te volgen procedure voor het indienen van een inschrijvingsformulier staan gepubliceerd op de internetsite van het IEEA op volgend adres: http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html.