Home

Bericht van het naderende vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

Bericht van het naderende vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

26.8.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 214/2


Bericht van het naderende vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

(2004/C 214/02)

1.

De Commissie deelt mee dat, tenzij volgens onderstaande procedure een herzieningsonderzoek wordt geopend, de hierna vermelde antidumpingmaatregelen op de in de onderstaande tabel vermelde data zullen vervallen ingevolge artikel 2 van de Verordeningen (EG) nr. 468/2001 en (EG) nr. 469/2001 van de Raad(1) tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van elektronische weegschalen van oorsprong uit Japan en Singapore.

2. Procedure

De producenten in de Gemeenschap kunnen een schriftelijk verzoek om een herzieningsonderzoek indienen. Dit verzoek dient voldoende bewijs te bevatten dat het vervallen van de maatregelen vermoedelijk voortzetting of herhaling van de invoer met dumping en daaruit voortvloeiende schade ten gevolge zou hebben.

Indien de Commissie besluit de betrokken maatregelen aan een herzieningsonderzoek te onderwerpen, dan zullen de importeurs, de exporteurs, de vertegenwoordigers van het land van uitvoer en de producenten in de Gemeenschap in de gelegenheid worden gesteld de in het verzoek om een herzieningsonderzoek verstrekte informatie aan te vullen, te weerleggen of daarop commentaar te leveren.

3. Termijn

De communautaire producenten kunnen overeenkomstig voornoemde basis bij de Europese Commissie, directoraat-generaal Handel (Afdeling B-1), kamer J-79 5/16, B-1049 Brussel(2), een schriftelijk verzoek om een herzieningsonderzoek indienen vanaf de datum van publicatie van dit bericht, doch uiterlijk drie maanden voor de in onderstaande tabel vermelde datum.

4.

Dit bericht wordt gepubliceerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad(3).

Product

Land van oorsprong of van uitvoer

Maatregel

Referentie

Vervaldatum

Elektronische weegschalen

Japan

Recht

Verordening (EG) nr. 468/2001 (PB L 67 van 9.3.2001, blz. 24)

10.3.2005

Elektronische weegschalen

Singapore

Recht

Verordening (EG) nr. 469/2001 (PB L 67 van 9.3.2001, blz. 37)

10.3.2005