Home

Bericht van inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van haver uit Finland en Zweden voor het verkoopseizoen 2004-2005

Bericht van inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van haver uit Finland en Zweden voor het verkoopseizoen 2004-2005

4.9.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 222/9


Bericht van inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van haver uit Finland en Zweden voor het verkoopseizoen 2004-2005

(2004/C 222/12)

I. INSCHRIJVING

1.

Er wordt een inschrijving gehouden voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer naar alle derde landen van haver van GN-code 1004 00 00, met uitzondering van Bulgarije, Noorwegen, Roemenië en Zwitserland.

2.

De inschrijving wordt gehouden overeenkomstig:

Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad(1),

Verordening (EG) nr. 1501/952(2),

Verordening (EG) nr. 1565/2004 van de Commissie(3).

II. TERMIJN

1.

De termijn voor de indiening van offertes voor de eerste wekelijkse inschrijving gaat in op 10.9.2004 en verstrijkt op 16.9.2004 om 10.00 uur.

2.

De indieningstermijn voor de volgende wekelijkse inschrijvingen verstrijkt donderdags om 10.00 uur behalve op 23.12.2004, 24.3.2005 en 5.5.2005.

De termijn voor de indiening van offertes voor de tweede en volgende wekelijkse inschrijvingen gaat steeds in op de eerste werkdag na afloop van de vorige termijn.

3.

Dit bericht wordt alleen bekendgemaakt bij de openstelling van de inschrijving. Tenzij de bepalingen inzake de inschrijving worden gewijzigd of vervangen, geldt dit bericht voor alle in het kader van deze inschrijving te houden wekelijkse inschrijvingen.

III. OFFERTES

1.

Offertes moeten schriftelijk worden ingediend per aangetekende brief, telex, telefax of telegram, dan wel door afgifte tegen ontvangstbewijs; zij moeten uiterlijk op de in hoofdstuk II vermelde dag en het daar aangegeven tijdstip in het bezit zijn van een van de hierna volgende instanties:

Statens Jordbruksverk,

Vallgatan 8,

S-55182 Jönköping

(telex: 70991 SJV-S; telefax: 36190546);

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö,

PL 232, FIN-00171 Helsinki

(telefax: 09-16052772, 09-16052778).

Offertes die niet per telex, telefax of telegram worden ingediend, moeten in een dubbel verzegelde enveloppe worden ingezonden. Op de binnenste, eveneens verzegelde enveloppe moet de volgende vermelding zijn aangebracht: „Offerte betreffende de inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van haver naar alle derde landen, met uitzondering van Bulgarije, Noorwegen, Roemenië en Zwitserland — Verordening (EG) nr. 1565/2004 — Vertrouwelijk”.

De inschrijvers blijven gebonden aan hun offertes tot de betrokken lidstaat de betrokkene in kennis heeft gesteld van de gunning.

2.

De offerte, het bewijs en de verklaring bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1501/95 en in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1565/2004 moeten worden gesteld in de officiële taal of in een van de officiële talen van de lidstaat bij de instantie waarvan de offerte wordt ingediend.

IV. INSCHRIJVINGSWAARBORG

De inschrijvingswaarborg moet worden gesteld ten gunste van de betrokken bevoegde instantie.

V. GUNNING

Door de gunning ontstaat:

a)

het recht op afgifte van een uitvoercertificaat in de lidstaat waar de offerte werd gedaan; in dit certificaat wordt de restitutie bij uitvoer vermeld die in de offerte is genoemd en die voor de betrokken hoeveelheid is gegund;

b)

de verplichting om in de onder a) bedoelde lidstaat voor de hoeveelheid een uitvoercertificaat aan te vragen.