Home

Zaak C-279/04: Verzoek van Retten i Hørsholm van 4 juni 2004 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Anklagemyndighed en Steffen Ryborg

Zaak C-279/04: Verzoek van Retten i Hørsholm van 4 juni 2004 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Anklagemyndighed en Steffen Ryborg

11.9.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 228/25


Verzoek van Retten i Hørsholm van 4 juni 2004 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Anklagemyndighed en Steffen Ryborg

(Zaak C-279/04)

(2004/C 228/50)

Retten i Hørsholm heeft bij beschikking van 4 juni 2004, ingekomen ter griffie van het Hof van Justitie op 28 juni 2004, in het geding tussen Anklagemyndighed en Steffen Ryborg, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht om een prejudiciële beslissing over de navolgende vragen:

1.

Moeten de artikelen 39 EG, 49 EG en 10 EG aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen de regelgeving van een lidstaat volgens welke een motorvoertuig moet worden geregistreerd indien het toebehoort aan een werkgever die gevestigd is in een aangrenzende lidstaat en door een werknemer die in eerstgenoemde lidstaat woonachtig beroepsmatig en voor privédoeleinden wordt gebruikt in beide lidstaten?

2.

Indien voor de beoordeling van de eerste vraag relevant is of een eventueel gebruik van het voertuig voor privédoeleinden bijkomstig is ten opzichte van het beroepsmatige gebruik van het voertuig, op grond van welke criteria kan de nationale rechter dan beoordelen of het niet zuiver beroepsmatige gebruik van het voertuig bijkomstig is ten opzichte van het beroepsmatige gebruik, wanneer wordt aangenomen dat het voertuig beroepsmatig wordt gebruikt (zie arrest van het Hof van Justitie in de zaak Yves Ledoux, C-127/86, Jurispr. 1988, blz. 3741, punt 18).