Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3550 — Midewa/Stadtwerke Halle/Fernwasser Sachsen-Anhalt)Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3550 — Midewa/Stadtwerke Halle/Fernwasser Sachsen-Anhalt)Voor de EER relevante tekst

24.9.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 237/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3550 — Midewa/Stadtwerke Halle/Fernwasser Sachsen-Anhalt)

(2004/C 237/03)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 14 september 2004 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de ondernemingen Stadtwerke Halle GmbH („SHW”, Duitsland) en Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH („Midewa”, Duitsland), die onder de gezamenlijke zeggenschap staat van Veolia Environnement SA en Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. KG, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening volledige zeggenschap verkrijgen over de onderneming Fernwasser Sachsen-Anhalt GmbH („FSA”, Duitsland) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Midewa: regionale watervoorziening en rioolwaterbeheer;

voor SWH: regionale energie- en watervoorziening; afval- en rioolwaterbeheer;

voor FSA: regionale watervoorziening over grote afstand.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer +32/2/2964301 of 2967244) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3550 — Midewa/Stadtwerke Halle/Fernwasser Sachsen-Anhalt, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel.