Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3275 — Shell España/Cepsa/SIS)Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3275 — Shell España/Cepsa/SIS)Voor de EER relevante tekst

9.10.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 250/5


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3275 — Shell España/Cepsa/SIS)

(2004/C 250/05)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 1 oktober 2004 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Shell España, SA („Shell España”, Spanje) die deel uitmaakt van het Koninklijke Nederlandse Shell-concern en Compañía Española de Petróleos, SA („Cepsa”, Spanje) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Spanish Into-plane Services, S.L. („SIS”, Spanje) door de aankoop van aandelen van een nieuw gestichte vennootschap die een gezamenlijke onderneming is.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Shell España: productie, distributie en verkoop van benzine, luchtvaart- en scheepvaartbrandstof en huisbrandolie;

voor Cepsa: winning, productie, marketing en transport van ruwe olie, aardgas en verwante producten;

voor SIS: diensten terzake de levering van brandstof aan vliegtuigen op luchthavens op het Spaanse vasteland en de Balearen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3275 — Shell España/Cepsis/SIS, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel.