Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3562 — Sportfive/HSG/JV) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedureVoor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3562 — Sportfive/HSG/JV) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedureVoor de EER relevante tekst

19.10.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 257/2


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3562 — Sportfive/HSG/JV)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2004/C 257/02)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 06 oktober 2004 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Sportfive GmbH („Sportfive”, Duitsland), welke onder gezamenlijke zeggenschap staat van Advent S5 S.a.r.l. („Advent S5”, Luxemburg) en Bertelsmann AG („Bertelsmann”, Duitsland), en HSG Technischer Service GmbH („HSG”, Duitsland), welke deel uitmaakt van de Bilfinger Berger Group („Bilfinger”, Duitsland) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Stadion Frankfurt Management GmbH („Stadion Frankfurt”, Duitsland) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Sportfive: marketing van sportevenementen en gerelateerde activiteiten;

voor HSG: beheer van gebouwen en faciliteiten;

voor Stadion Frankfurt: marketing en exploitatie van een stadion.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004(2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3562 — Sportfive/HSG/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel.


http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.