Home

Zaak C-352/04: Verzoek van het Verwaltungsgericht Köln van 30 juni 2004 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen mdm Versandservice GmbH en Bondsrepubliek Duitsland, medegedagvaard: Deutsche Post AG

Zaak C-352/04: Verzoek van het Verwaltungsgericht Köln van 30 juni 2004 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen mdm Versandservice GmbH en Bondsrepubliek Duitsland, medegedagvaard: Deutsche Post AG

23.10.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 262/19


Verzoek van het Verwaltungsgericht Köln van 30 juni 2004 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen mdm Versandservice GmbH en Bondsrepubliek Duitsland, medegedagvaard: Deutsche Post AG

(Zaak C-352/04)

(2004/C 262/32)

Het Verwaltungsgericht Köln heeft bij beschikking van 30 juni 2004, ingekomen ter griffie van het Hof van Justitie op 16 augustus 2004, in het geding tussen mdm Versandservice GmbH en Bondsrepubliek Duitsland, medegedagvaard: Deutsche Post AG, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht om een prejudiciële beslissing over de navolgende vraag:

Moet artikel 47, lid 2, juncto artikel 95, EG, juncto artikel 12, vijfde streepje, juncto artikel 7, lid 1, van richtlijn 97/67/EG(1), in de versie van richtlijn 2002/39/EG(2) van het Europees Parlement en de Raad, aldus worden uitgelegd dat een leverancier van universele diensten, wanneer hij bijzondere tarieven toepast voor zakelijke klanten die post op andere punten van de vervoerketen dan de toegangspunten voorgesorteerd in het postnetwerk brengen, verplicht is om deze bijzondere tarieven ook toe te passen voor ondernemingen die post bij de afzender afhalen en deze op hetzelfde toegangspunt en onder dezelfde voorwaarden als zakelijke klanten voorgesorteerd in het postnetwerk brengen, zonder dat de leverancier van universele diensten dit mag weigeren op grond dat hij verplicht is om universele diensten te verrichten.