Home

Zaak C-382/04: Beroep, op 6 september 2004 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg

Zaak C-382/04: Beroep, op 6 september 2004 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg

23.10.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 262/24


Beroep, op 6 september 2004 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-382/04)

(2004/C 262/44)

Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is op 6 september 2004 beroep ingesteld tegen Groothertogdom Luxemburg door Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door A. Bordes als gemachtigde, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen concludeert dat het het Hof behage:

1.

vast te stellen dat het Groothertogdom Luxemburg, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2002/11/EG van de Raad van 14 februari 2002 tot wijziging van richtlijn 68/193/EEG betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken en tot intrekking van richtlijn 74/649/EEG(1), althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen;

2.

het Groothertogdom Luxemburg te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn in de nationale rechtsorde is op 23 februari 2003 verstreken.