Home

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 21 september 2004 in zaak T-104/02, Société française de transports Gondrand Frères SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Kwijtschelding van invoerrechten — Artikel 1, lid 3, van verordening (EG) nr. 3319/94 — Begrip „bijzondere situatie” in de zin van artikel 905 van verordening (EEG) nr. 2454/93 — Antidumpingrecht op invoer van oplossingen van ureum en ammoniumnitraat van oorsprong uit Polen — Rechtstreekse facturering aan importeur)

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 21 september 2004 in zaak T-104/02, Société française de transports Gondrand Frères SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Kwijtschelding van invoerrechten — Artikel 1, lid 3, van verordening (EG) nr. 3319/94 — Begrip „bijzondere situatie” in de zin van artikel 905 van verordening (EEG) nr. 2454/93 — Antidumpingrecht op invoer van oplossingen van ureum en ammoniumnitraat van oorsprong uit Polen — Rechtstreekse facturering aan importeur)

20.11.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 284/15


ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 21 september 2004

in zaak T-104/02, Société française de transports Gondrand Frères SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen(1)

(Kwijtschelding van invoerrechten - Artikel 1, lid 3, van verordening (EG) nr. 3319/94 - Begrip „bijzondere situatie” in de zin van artikel 905 van verordening (EEG) nr. 2454/93 - Antidumpingrecht op invoer van oplossingen van ureum en ammoniumnitraat van oorsprong uit Polen - Rechtstreekse facturering aan importeur)

(2004/C 284/30)

Procestaal: Frans

In zaak T-104/02, Société française de transports Gondrand Frères SA, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door M. Famchon, avocat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door C. Durand, B. Stromsky en X. Lewis als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, betreffende een beroep tot nietigverklaring van beschikking C(2002)24 def van de Commissie van 14 januari 2002 waarbij wordt vastgesteld dat de kwijtschelding van invoerrechten in een bepaald geval niet gerechtvaardigd is, heeft het Gerecht (Vijfde kamer – uitgebreid), samengesteld als volgt: P. Lindh, kamerpresident, R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, P. Mengozzi en M. E. Martins Ribeiro, rechters, griffier: I. Natsinas, administrateur; op 21 september 2004 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1.

Het beroep wordt verworpen.

2.

Verzoekster wordt in de kosten verwezen.