Home

Zaak C-468/04: Beroep, op 4 november 2004 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek

Zaak C-468/04: Beroep, op 4 november 2004 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek

18.12.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 314/9


Beroep, op 4 november 2004 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek

(Zaak C-468/04)

(2004/C 314/18)

Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is op 4 november 2004 beroep ingesteld tegen Helleense Republiek door Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door G. Zavvos en A. Bordes, leden van haar juridische dienst.

Verzoekster concludeert dat het den Hove behage:

vast te stellen dat de Helleense Republiek, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2002 tot wijziging van de richtlijnen 90/425/EEG en 92/118/EEG van de Raad met betrekking tot de gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten(1), en door die bepalingen in ieder geval niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

de Helleense Republiek in de kosten te verwijzen.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 30 april 2003 verstreken.