Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3707 — AXA/Camaïeu) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedureVoor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3707 — AXA/Camaïeu) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedureVoor de EER relevante tekst

22.1.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 18/5


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3707 — AXA/Camaïeu)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2005/C 18/05)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 13 januari 2005 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming AXA Investment Managers Private Equity Europe SA („AXA Private Equity”, Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Camaïeu SA („Camaïeu”, Frankrijk) door een openbaar aanbod, openbaar gemaakt op 13 januari 2005.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor AXA Private Equity: private vermogensfondsen;

voor Camaïeu: detailverkoop van confectievrouwenkleding.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3707 — AXA/Camaïeu, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel.


http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.