Home

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 2 december 2004 in zaak C-398/03 (verzoek van Helsingin hallinto-oikeus om een prejudiciële beslissing): E. Gavrielides Oy (Richtlijn 90/642/EEG — Maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen — Wijnrankbladeren)

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 2 december 2004 in zaak C-398/03 (verzoek van Helsingin hallinto-oikeus om een prejudiciële beslissing): E. Gavrielides Oy (Richtlijn 90/642/EEG — Maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen — Wijnrankbladeren)

22.1.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 19/5


ARREST VAN HET HOF

(Vierde kamer)

van 2 december 2004

in zaak C-398/03 (verzoek van Helsingin hallinto-oikeus om een prejudiciële beslissing): E. Gavrielides Oy(1)

(Richtlijn 90/642/EEG - Maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen - Wijnrankbladeren)

(2005/C 19/09)

Procestaal: Fins

In zaak C-398/03, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Helsingin hallinto-oikeus (Finland) bij beslissing van 22 september 2003, ingekomen bij het Hof op 24 september 2003, in de procedure die aldaar aanhangig is gemaakt door E. Gavrielides Oy, heeft het Hof (Vierde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts (rapporteur), kamerpresident, J. N. Cunha Rodrigues en K. Schiemann, rechters; advocaat-generaal: J. Kokott, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, op 2 december 2004 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, zoals gewijzigd bij richtlijn 2000/42/EG van de Commissie van 22 juni 2000, is niet op wijnrankbladeren van toepassing.