Home

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 25 november 2004 in zaak C-447/03: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Milieu — Afvalstoffenbeheer — Fabrieksterrein en stortplaats in de provincie Foggia — Richtlijn 75/442/EEG, gewijzigd bij richtlijn 91/156/EEG — Artikelen 4 en 8)

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 25 november 2004 in zaak C-447/03: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Milieu — Afvalstoffenbeheer — Fabrieksterrein en stortplaats in de provincie Foggia — Richtlijn 75/442/EEG, gewijzigd bij richtlijn 91/156/EEG — Artikelen 4 en 8)

22.1.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 19/6


ARREST VAN HET HOF

(Vijfde kamer)

van 25 november 2004

in zaak C-447/03: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek(1)

(Niet-nakoming - Milieu - Afvalstoffenbeheer - Fabrieksterrein en stortplaats in de provincie Foggia - Richtlijn 75/442/EEG, gewijzigd bij richtlijn 91/156/EEG - Artikelen 4 en 8)

(2005/C 19/10)

Procestaal: Italiaans

In zaak C-447/03, betreffende een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 226 EG, ingesteld op 22 oktober 2003, Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: R. Amorosi en M. Konstantinidis) tegen Italiaanse Republiek (gemachtigde: I. M. Braguglia, bijgestaan door M. Fiorilli), heeft het Hof (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: C. Gulmann, waarnemend president van de Vijfde kamer, G. Arestis en J. Klučka (rapporteur), rechters; advocaat-generaal: C. Stix-Hackl; griffier: R. Grass, op 25 november 2004 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Door niet de nodige maatregelen te hebben getroffen om te verzekeren dat de afvalstoffen die zijn opgeslagen of gestort op het terrein van de voormalige fabriek Enichem in Manfredonia (provincie Foggia, Italië) en op de in de omgeving van Manfredonia gelegen stortplaats voor stedelijk afval Pariti I, worden hergebruikt of verwijderd zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat procédés of methoden worden gebruikt die schade toebrengen aan het milieu, en door niet de nodige maatregelen te hebben getroffen om ervoor te zorgen dat de houder van de afvalstoffen die zijn opgeslagen of gestort op het terrein van de voormalige fabriek Enichem en de houder van de afvalstoffen op de stortplaats Pariti I alsmede op de, eveneens in de omgeving van Manfredonia gelegen, stortplaats voor stedelijk afval Conte di Troia, deze stoffen afleveren aan een particuliere of openbare ophaaldienst dan wel aan een onderneming die de in bijlagen II A of II B bij richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd bij richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991, genoemde handelingen verricht, of zelf voor hergebruik of verwijdering zorg te dragen, is de Italiaanse Republiek de krachtens de artikelen 4 en 8 van deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

2)

De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.