Home

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen — eTEN 2005/1

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen — eTEN 2005/1

10.2.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 35/10


UITNODIGING TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — eTEN 2005/1

(2005/C 35/06)

1. Doelstellingen en beschrijving

eTEN is een programma van de Europese Gemeenschap ter ondersteuning van de introductie van diensten (e-diensten) van gemeenschappelijk belang met een trans-Europese dimensie welke worden verleend via telecommunicatienetwerken. Informatie over het eTEN-programma 2005 is te vinden op de eTEN-website:

http://europa.eu.int/eten

In het kader van het eTEN-werkprogramma 2005 nodigt de Commissie consortia uit om voorstellen in te dienen voor activiteiten van een van onderstaande types, gericht op een of meer van de onderstaande thema's:

Types

1.

Initiële Introductie

2.

Marktvalidatie

3.

Ondersteuning en coördinatie

Thema's

Voorstellen voor acties van het type 1 en 2 moeten betrekking hebben op een of meer van de volgende thema's van het eTEN-werkprogramma 2005:

1.

Elektronische overheidsdiensten (eGovernment)

2.

Elektronische gezondheidszorg (eHelath)

3.

Digitale integratie (eInclusion)

4.

Elektronisch leren (eLearning)

5.

Vertrouwen en beveiliging (Trust and Security)

6.

Diensten voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's)

2. Deelnemingsvoorwaarden voor consortia

Om in aanmerking te komen voor steun van de Gemeenschap ten behoeve van eTEN-projecten, moeten de indieners over rechtspersoonlijkheid beschikken in een van de 25 lidstaten van de Europese Gemeenschap, dan wel in Roemenië of Bulgarije. Van geval tot geval kan worden besloten rechtspersonen uit andere landen te laten deelnemen, mits dit een bijzonder belang dient. Zij komen evenwel niet in aanmerking voor financiële steun van de Gemeenschap.

3. Evaluatie en selectie

De ingediende voorstellen worden door de Commissie geëvalueerd met medewerking van onafhankelijke deskundigen. De voorstellen worden gerangschikt volgens kwaliteit. Voorstellen voor initiële introductie (actietype 1) krijgen voorrang bij de financiering.

4. Budget

Het totale budget voor deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen bedraagt 45,3 mln EUR.

5. Uiterste indieningstermijn

De voorstellen moeten uiterlijk op dinsdag 10 mei 2005, 16.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) in het bezit van de Commissie zijn. Voorstellen die daarna worden ontvangen, worden niet tot de evaluatie toegelaten.

6. Aanvullende informatie

De volledige specificaties van deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen, inclusief de bijzonderheden over de wijze van opstellen en indienen van voorstellen, zijn in het Engels, Frans en Duits beschikbaar op de eTEN-website, waar ook alle overige voor deze uitnodiging relevante documentatie is te vinden.

http://europa.eu.int/eten