Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedureVoor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedureVoor de EER relevante tekst

15.2.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/8


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2005/C 38/07)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 4 februari 2005 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Gas Network Limited („Gas Network”, VK) die onder zeggenschap staat van Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited („CKI”, Hong Kong), welke laatste deel uitmaakt van het Whampoa-concern („Hutchison”, Hong Kong) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Blackwater F Limited („North DN”, VK) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Gas Network: vennootschap met speciale doelstelling die deel uitmaakt van een consortium;

voor CKI: investeringen in en de exploitatie van infrastructuur, energie- en transportbedrijven in Azië, Australië en Europa;

voor Hutchison: gediversificeerde industriële en dienstengroep;

voor North DN: eigendom en exploitatie van North England Gas Distribution Network..

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3584 — Hutchison Whampoa/North DN, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel.


http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.