Home

IRL-Dublin: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door Ierland overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Kerry en Dublin, IerlandVoor de EER relevante tekst

IRL-Dublin: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door Ierland overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Kerry en Dublin, IerlandVoor de EER relevante tekst

17.2.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 40/24


IRL-Dublin: Exploitatie van geregelde luchtdiensten

Aanbesteding door Ierland overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Kerry en Dublin, Ierland

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/C 40/15)

1.

Inleiding: Ierland heeft besloten tot wijziging, met ingang van 22.7.2005, van de verplichting tot openbaredienstverlening voor de geregelde luchtdiensten tussen Kerry en Dublin, zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 66/04 van 15 maart 2002 overeenkomstig lid 1, punt a), van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes. De gewijzigde voor deze verplichting tot openbaredienstverlening gestelde normen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 39 van 16 februari 2005.

Voorzover uiterlijk één maand na publicatie van deze mededeling geen enkele luchtvaartmaatschappij geregelde luchtdiensten tussen Kerry en Dublin exploiteert of op het punt staat te exploiteren, in overeenstemming met de verplichtingen tot openbaredienstverlening en zonder om financiële compensatie te vragen, heeft Ierland besloten om, in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1, punt d), van diezelfde verordening, de toegang tot deze route met ingang van 22 juli 2005 tot één enkele luchtvaartmaatschappij te blijven beperken en het recht om deze diensten te exploiteren bij openbare aanbesteding aan te bieden.

2.

Betreft: Levering, met ingang van 22 juli 2005, van geregelde luchtdiensten tussen Kerry en Dublin overeenkomstig de voor deze route opgelegde verplichtingen tot openbaredienstverlening die zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 39 van 16 februari 2005.

3.

Deelneming aan de aanbesteding: De aanbesteding staat open voor alle maatschappijen die in het bezit zijn van een geldige exploitatievergunning, afgegeven door een lidstaat in toepassing van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen. De diensten worden geëxploiteerd op luchthavens die onder de jurisdictie van de Irish Aviation Authority vallen.

4.

Aanbestedingsprocedure: Deze aanbesteding valt onder de bepalingen van de punten d), e), f), g), h) en i), van artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2408/92.

5.

Aanbestedingsdossier: Het volledige dossier voor de aanbesteding, met inbegrip van de aanvraagformulieren, de vereiste financiële informatie, een notitie over de demografische en sociaal-economische situatie van de regio die door de luchthaven van Kerry wordt bediend, een notitie over de luchthaven (aantallen passagiers in het verleden, landingsrechten, technische faciliteiten, enz.) en alle voorwaarden van het contract, kan gratis worden verkregen bij:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: Mr. Liam Keogh, Dublin 2. Tel. (353-1) 604 15 94. Fax (353-1) 604 16 81. E-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Van de gegadigden vereiste informatie: Afgezien van hun volledige offerte, moeten de gegadigden de opdrachtgever de nodige bewijsstukken leveren waarmee zij, met betrekking tot de eis dat de dienstverlening moet beginnen op 22 juli 2005 en de eisen inzake betrouwbaarheid en continuïteit van de dienstverlening, kunnen aantonen dat zij beschikken over:

a)

de financiële middelen en de capaciteit om de diensten in kwestie op te zetten en te exploiteren;

b)

de vereiste geldige exploitatievergunningen en certificaten (Air Operating Licence en Air Operator's Certificate, uitgereikt overeenkomstig JAR-OPS);

c)

ervaring in het verleden met het exploiteren van geregelde luchtdiensten voor passagiers.

Indien aan bovenstaande voorwaarden a), b) en c) is voldaan, zal de opdrachtgever de offertes evalueren op grond van hun economische voordelen, maar zal daarbij ook rekening houden met de capaciteit van de luchtvaartmaatschappij om de exploitatie van de geregelde luchtdiensten overeenkomstig de openbaredienstverplichtingen gedurende de gehele looptijd van het contract te waarborgen. De opdrachtgever is evenwel niet verplicht een offerte te aanvaarden. Hij behoudt zich het recht voor om in bepaalde omstandigheden met de kandidaten te onderhandelen over de prijs van hun offerte, rekening houdend met de verwachte verliezen op basis van de exploitatiekosten, de verwachte inkomsten, enz.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om verdere informatie op te vragen over de financiële en/of technische middelen en capaciteiten van de inschrijver en om, onverminderd het voorgaande, verdere informatie in te winnen, bij derden dan wel bij de gegadigde zelf, over het vermogen van de gegadigde om de relevante geregelde luchtdiensten op te zetten en te exploiteren.

De prijzen in de offerte moeten in euro zijn uitgedrukt en alle ondersteunende documenten moeten in de Engelse taal zijn opgesteld. Het contract wordt beschouwd als een contract onder de Ierse wetgeving en onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van het Ierse gerecht.

7.

Financiële compensatie: Gegadigden dienen in hun offerte expliciet aan te geven welk bedrag wordt gevraagd als compensatie voor het uitvoeren van de openbaredienstverplichtingen op de route gedurende elk van de drie jaar vanaf de voorgenomen aanvangsdatum. De compensatie moet worden berekend op basis van de vereiste minimumnormen.

Het werkelijke bedrag van de door het Department of Transport uit te keren compensatie wordt achteraf vastgesteld op jaarbasis en wordt beperkt tot de werkelijke verliezen — op grond van de werkelijke kosten, inkomsten en, wanneer van toepassing, winstmarge — die de succesvolle kandidaat bij de exploitatie van de luchtdiensten heeft opgelopen, doch zal nooit meer kunnen bedragen dan het in de offerte voor elk jaar vermelde bedrag.

In overeenstemming met de procedures als omschreven in het aanbestedingsdossier (zie punt 5) kan de luchtvaartmaatschappij een betaling op geregelde basis eisen. Op het einde van elk jaar wordt een afrekening gemaakt en wordt de luchtvaartmaatschappij vergoed onder voorwaarde van ontvangst door de opdrachtgever van de passende bewijsstukken, vergezeld van een certificatie door de accountant van de luchtvaartmaatschappij in overeenstemming met de contractuele voorwaarden.

Het contract zal bepalingen bevatten waarbij de opdrachtgever naar eigen goeddunken kan beslissen om het maximumbedrag van de compensatie voor een bepaald jaar te verhogen in geval van wijziging van de exploitatievoorwaarden. Onverminderd de bepalingen betreffende de beëindiging van het contract, zal de opdrachtgever bij de beoordeling van elk verzoek om verhoging van het maximumbedrag van de compensatie in een bepaald jaar rekening houden met ontwikkelingen die van invloed zijn op de exploitatie van de diensten en die niet konden worden voorzien door de inschrijver of het gevolg zijn van factoren die buiten de controle van de inschrijver vallen.

Alle betalingen uit hoofde van het contract gebeuren in euro.

8.

Looptijd van de overeenkomst en wijziging en beëindiging van het contract: Het contract wordt gegund door het Department of Transport. Het is geldig voor een periode van 3 jaar met ingang van 22 juli 2005. Zo nodig zal een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven vóór het einde van deze driejarige maximumperiode die ingaat op 22 juli 2005. Wijzigingen of beëindiging van het contract moeten verlopen overeenkomstig de contractuele bepalingen. Afwijkingen van de krachtens de openbaredienstverplichtingen vereiste normen zijn uitsluitend toegestaan mits voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

9.

Sancties bij niet-naleving van het contract door de luchtvaartmaatschappij: In geval van overmacht of wanneer een vlucht om niet direct aan de maatschappij toe te schrijven redenen wordt geannuleerd, wordt uitsluitend compensatie betaald voor de daadwerkelijk door de maatschappij gemaakte kosten bij het opvangen van de passagiers die het slachtoffer zijn van de annulering van dergelijke vluchten. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om een einde te maken aan het contract wanneer hij, met betrekking tot de adequaatheid van de door de maatschappij geleverde diensten en met name het aantal direct aan de maatschappij toe te schrijven geannuleerde en/of met vertraging gestarte vluchten, van oordeel is dat niet aan de vereiste normen voor de openbaredienstverplichtingen is of wordt voldaan.

10.

Termijn voor het indienen van offertes: Eenendertig (31) dagen na de bekendmaking van deze mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie.

11.

Indieningsprocedure: Offertes moeten aangetekend (het poststempel geldt als bewijs) worden toegezonden naar of worden afgegeven op:

Department of Transport, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, en dit vóór 12.00 uur 's middags (Ierse tijd) van de onder punt 10 bedoelde dag in een enveloppe met de vermelding „EASP tender”.

12.

Geldigheid van de aanbesteding: Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 1, punt d), eerste zin, van Verordening (EEG) nr. 2408/92 is deze aanbesteding slechts geldig indien geen enkele communautaire luchtvaartmaatschappij vóór de uiterste indieningsdatum een programma heeft ingediend om deze verbinding te exploiteren in overeenstemming met de opgelegde verplichtingen van openbaredienstverlening, zonder daarvoor een financiële compensatie te ontvangen.

13.

Freedom of Information Act, 1997: Het Department of Transport verbindt zich ertoe om, onverminderd zijn wettelijke verplichtingen, onder meer krachtens de Freedom of Information (FOI) Act 1997 (Wet Openbaarheid van Bestuur), als gewijzigd bij de Freedom of Information Act 2003, alles in het werk te stellen om de vertrouwelijkheid van de door de inschrijvers verstrekte informatie te waarborgen. Wanneer inschrijvers wensen dat door hen verstrekte informatie vertrouwelijk blijft om redenen van commerciële gevoeligheid, moeten zij dit bij het verstrekken van bedoelde informatie vermelden samen met de redenen voor die gevoeligheid. Het Department of Transport zal de inschrijvers vervolgens raadplegen over deze gevoelige informatie, alvorens een besluit te treffen inzake het vrijgeven van deze informatie overeenkomstig de voorschriften van de Freedom of Information Act. Wanneer inschrijvers van oordeel zijn dat geen enkele van de door hen verstrekte gegevens commercieel gevoelig is, moeten zij in die zin een verklaring bijvoegen en kan dergelijke informatie in antwoord op een FOI-verzoek worden vrijgegeven.