Home

Zaak C-44/05: Beroep, op 3 februari 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek

Zaak C-44/05: Beroep, op 3 februari 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek

2.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/15


Beroep, op 3 februari 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek

(Zaak C-44/05)

(2005/C 82/31)

Procestaal: Italiaans

Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is op 3 februari 2005 beroep ingesteld tegen Italiaanse Republiek door Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door E. Traversa en M. Huttunen als gemachtigden.

Verzoekster concludeert dat het het Hof behage:

1)

vast te stellen dat de Italiaanse Republiek, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan richtlijn 2002/30/EG(1) van het Europees Parlement en de Raad van 26 maart 2002 betreffende de vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap, althans door deze bepalingen niet ter kennis te brengen van de Commissie, niet heeft voldaan aan de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen;

2)

De Italiaanse Republiek in de kosten te verwijzen.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn is op 28 september 2003 verstreken.