Home

F-Grenoble: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door Frankrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Grenoble (Saint Geoirs) en Parijs (Orly) Voor de EER relevante tekst

F-Grenoble: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door Frankrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Grenoble (Saint Geoirs) en Parijs (Orly) Voor de EER relevante tekst

22.6.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 151/30


F-Grenoble: Exploitatie van geregelde luchtdiensten

Aanbesteding door Frankrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Grenoble (Saint Geoirs) en Parijs (Orly)

(2005/C 151/09)

(Voor de EER relevante tekst)

1. Inleiding: Overeenkomstig lid 1, punt a), van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van 23.7.1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft Frankrijk besloten een verplichting tot openbare dienstverlening op te leggen voor de geregelde luchtdiensten tussen Grenoble (Saint Geoirs) en Parijs (Orly). De voor deze verplichting tot openbare dienstverlening gestelde normen werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 149 van 21.6.2005.

Voorzover geen enkele luchtvaartmaatschappij op 2.12.2005 geregelde luchtdiensten tussen Grenoble (Saint Geoirs) en Parijs (Orly) exploiteert of op het punt staat te exploiteren, in overeenstemming met de verplichtingen tot openbare dienstverlening en zonder om financiële compensatie te vragen, heeft Frankrijk besloten om in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1, punt d), van diezelfde verordening de toegang tot één enkele luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze diensten met ingang van 2.1.2006 te exploiteren, bij openbare aanbesteding aan te bieden.

2. Betreft: Levering, met ingang van 2.1.2006, van geregelde luchtdiensten tussen Grenoble (Saint Geoirs) en Parijs (Orly) overeenkomstig de voor deze verbinding opgelegde verplichtingen tot openbare dienstverlening die zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 149 van 21.6.2005.

3. Deelneming aan de aanbesteding: De aanbesteding staat open voor alle maatschappijen die in het bezit zijn van een geldige exploitatievergunning, afgegeven door een lidstaat overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23.7.1992 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen.

4. Aanbestedingsprocedure: Deze aanbesteding valt onder de bepalingen van de punten d), e), f), g), h) en i) van artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2408/92.

5. Dossier voor de aanbesteding: Het volledige dossier voor de aanbesteding, omvattende het bijzonder reglement van de aanbesteding en de overeenkomst inzake uitbesteding van een openbare dienst met de technische bijlage daarvan (tekst van de verplichtingen tot openbare dienstverlening verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie) kan gratis worden verkregen op het onderstaande adres:

Conseil général de l'Isère, direction des transports, 7, rue Fantin Latour, BP 1096, F-8022 Grenoble Cedex 1.

6. Financiële compensaties: Gegadigden dienen in hun offerte expliciet aan te geven welk bedrag wordt gevraagd als compensatie voor het uitvoeren van de gevraagde dienst gedurende drie jaar vanaf de voorgenomen aanvangsdatum (per jaar gespecificeerd). Het werkelijke bedrag van de uitgekeerde compensatie wordt elk jaar achteraf vastgesteld op grond van de werkelijke uitgaven en inkomsten, doch zal nooit meer kunnen bedragen dan het in de offerte vermelde bedrag. Dit maximumbedrag kan slechts in geval van onvoorziene wijziging van de exploitatievoorwaarden worden herzien.

De jaarlijkse betalingen geschieden in de vorm van voorschotten en van een eindafrekening. Het saldo van de eindafrekening wordt pas betaald na goedkeuring van de rekeningen van de vervoermaatschappij voor de betrokken verbinding en nadat is vastgesteld dat de dienst overeenkomstig de bepalingen van punt 8 van deze aanbesteding is uitgevoerd.

Indien de overeenkomst vóór de normale vervaldag wordt opgezegd, wordt het bepaalde van punt 8 zo snel mogelijk ten uitvoer gelegd teneinde aan de vervoermaatschappij het saldo van de haar verschuldigde financiële compensatie te kunnen uitbetalen waarbij het in de eerste alinea bedoelde maximumbedrag in voorkomend geval evenredig met de werkelijke exploitatieduur wordt verminderd.

7. Looptijd van de overeenkomst: De looptijd van de overeenkomst (overeenkomst betreffende de uitbesteding van een openbare dienst) bedraagt drie jaar, gerekend vanaf de voorgenomen datum van aanvang van de exploitatie van de luchtdiensten zoals vermeld in punt 2 van deze aanbesteding.

8. Controle op de uitvoering van het contract en nazicht van de rekeningen van de luchtvaartmaatschappij: De uitvoering van het contract en de analytische boekhouding van de vervoermaatschappij voor de betrokken verbinding zullen ten minste eenmaal per jaar aan een controle in samenwerking met de vervoermaatschappij worden onderworpen.

9. Beëindiging en opzegtermijn: De ondertekenende partijen kunnen de overeenkomst vóór het einde van de normale duur ervan slechts beëindigen na het verstrijken van een opzegtermijn van zes maanden. Wanneer de luchtvaartmaatschappij niet voldoet aan één van de verplichtingen tot openbare dienstverlening, wordt zij geacht de overeenkomst zonder opzegtermijn te hebben beëindigd tenzij zij de dienst binnen een termijn van één maand na ingebrekestelling opnieuw in overeenstemming brengt met de verplichtingen tot openbare dienstverlening.

10. Vermindering van de financiële compensatie: Wanneer de luchtvaartmaatschappij de in punt 9 bedoelde opzegtermijn niet nakomt, wordt hetzij een administratieve boete opgelegd, overeenkomstig artikel R.330-20 van de burgerluchtvaartcode, hetzij een boete die wordt berekend uitgaande van het aantal ontbrekende maanden en van het daadwerkelijke tekort op de verbinding in het relevante jaar, beperkt tot de maximale financiële compensatie als bedoeld in punt 6.

In het geval van ernstige tekortkomingen bij het vervullen van de openbaredienstverplichtingen kan het contract worden opgezegd, uitgaande van het feit dat de luchtvaartmaatschappij geen enkele opzegtermijn is nagekomen.

In het geval van tekortkomingen die beperkt blijven tot het vervullen van de openbaredienstverplichtingen, wordt de in punt 6 bedoelde maximale financiële compensatie verminderd met inachtneming van de bepalingen van artikel R.330-20 van de burgerluchtvaartcode. Bij de bepaling van deze vermindering wordt, in voorkomend geval, uitgegaan van het aantal om aan de maatschappij toe te schrijven redenen geannuleerde vluchten, het aantal vluchten dat is uitgevoerd met een kleinere dan de vereiste capaciteit, het aantal vluchten dat is uitgevoerd zonder dat de openbaredienstverplichtingen op het gebied van tussenlandingen zijn nagekomen en/of het aantal dagen dat de openbaredienstverplichtingen niet zijn nagekomen wat de verblijfsduur op de plaats van bestemming en/of het gebruik van een reserveringssysteem per computer betreft.

11. Indiening van de offertes: De offertes dienen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs (de datum van het poststempel wordt als de datum van indiening beschouwd) te worden opgestuurd of ter plaatse tegen ontvangstbewijs te worden afgegeven op het volgende adres:

Conseil général de l'Isère, direction des transports, service grands projets, BP 1096, F-38022 Grenoble Cedex 1. Tel. (33) 4 76 00 60 30. Fax (33) 4 76 00 30 36.

en wel uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking van deze aanbesteding in het Publicatieblad van de Europese Unie, vóór 16.00 uur plaatselijke tijd.

12. Geldigheid van de aanbesteding: Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 1, punt d), eerste zin, van Verordening (EEG) nr. 2408/92 is deze aanbesteding slechts geldig indien geen enkele communautaire luchtvaartmaatschappij vóór 2.12.2005 een programma heeft ingediend om deze verbinding met ingang van 2.1.2006 te exploiteren in overeenstemming met de opgelegde verplichtingen van openbare dienstverlening, zonder daarvoor een financiële compensatie te ontvangen.