Home

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 juni 2005 in zaak C-287/02: Koninkrijk Spanje tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (EOGFL — Goedkeuring van rekeningen — Begrotingsjaar 2001 — Uitvoeringsbepalingen)

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 juni 2005 in zaak C-287/02: Koninkrijk Spanje tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (EOGFL — Goedkeuring van rekeningen — Begrotingsjaar 2001 — Uitvoeringsbepalingen)

6.8.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 193/3


ARREST VAN HET HOF

(Derde kamer)

van 9 juni 2005

in zaak C-287/02: Koninkrijk Spanje tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen(1)

(EOGFL - Goedkeuring van rekeningen - Begrotingsjaar 2001 - Uitvoeringsbepalingen)

(2005/C 193/04)

Procestaal: Spaans

In zaak C-287/02, betreffende een beroep tot nietigverklaring krachtens artikel 230 EG, ingesteld op 9 augustus 2002, Koninkrijk Spanje (gemachtigde: L. Fraguas Gadea) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: M. Niejahr en S. Pardo Quintillán), heeft het Hof (Derde kamer), samengesteld als volgt: A. Rosas, kamerpresident, A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, S. von Bahr en J. Malenovský (rapporteur), rechters; advocaat-generaal: F. G. Jacobs; griffier: R. Grass, op 9 juni 2005 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Beschikking 2002/461/EG van de Commissie van 12 juni 2002 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor het begrotingsjaar 2001 ingediende rekeningen inzake de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven, wordt nietig verklaard, voorzover in bijlage I bij die beschikking in het van het Koninkrijk Spanje terug te vorderen bedrag een financiële correctie is opgenomen van de rekeningen van het betaalorgaan van Castilla-La Mancha ten belope van het bedrag van de compenserende vergoedingen.

2)

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

3)

Het Koninkrijk Spanje en de Commissie van de Europese Gemeenschappen zullen hun eigen kosten dragen.