Home

Zaak T-192/05: Beroep, op 4 mei 2005 ingesteld door Franky Callewaert en anderen tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-192/05: Beroep, op 4 mei 2005 ingesteld door Franky Callewaert en anderen tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

6.8.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 193/29


Beroep, op 4 mei 2005 ingesteld door Franky Callewaert en anderen tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak T-192/05)

(2005/C 193/49)

Procestaal: Frans

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 4 mei 2005 beroep ingesteld tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen door Franky Callewaert, wonende te Roeselare (België), en anderen, vertegenwoordigd door G. Vandersanden en L. Levi, advocaten.

Verzoekers concluderen dat het het Gerecht behage:

nietig te verklaren de indeling in de rang die hun is toegekend in de besluiten waarbij zij zijn aangeworven, voorzover die indeling is gebaseerd op artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij het nieuwe Statuut;

bijgevolg, hun loopbaan te herstellen (met inaanmerkingneming van de ervaring die zij in de aldus de gerectificeerde rang hebben, van hun rechten op plaatsing in een hogere salaristrap en van hun pensioenrechten) vanaf de rang waarin zij hadden moeten worden aangesteld op basis van de aankondiging van het vergelijkend onderzoek ten vervolge waarop zij op de reservelijst waren geplaatst, hetzij in de rang die in die aankondiging van vergelijkend onderzoek was genoemd, hetzij in de rang die volgens het nieuwe Statuut daarmee overeenkomt (en in de salaristrap overeenkomstig de regels die vóór 1 mei 2004 van toepassing waren), dit alles vanaf hun aanstellingsbesluit;

hun vertragingsrente op de door de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode vastgestelde rentevoet voor de basisherfinancieringstransancties, vermeerderd met twee procentpunten, toe te kennen over het verschil tussen het salaris dat overeenkomt met hun indeling in het aanwervingsbesluit, en het salaris dat overeenkomt met de indeling waarop zij recht hadden, tot op de datum van het besluit waarbij zij volgens de regels in de rang worden ingedeeld;

de Commissie te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De middelen en voornaamste argumenten zijn dezelfde als die welke zijn aangevoerd in zaak T-58/05, en nagenoeg dezelfde als die welke zijn aangevoerd in de zaken T-130/05, T-160/05, T-162/05, T-164/05, T-170/05 en T-183/05.