Home

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 28 juni 2005 in zaak T-158/03, Industrias Químicas del Vallés, SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Richtlijn 91/414/EEG — Gewasbeschermingsmiddelen — Werkzame stoffen — Metalaxyl — Toelatingsprocedure — Summier dossier en volledig dossier — Termijnen — Evenredigheidsbeginsel — Misbruik van bevoegdheid)

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 28 juni 2005 in zaak T-158/03, Industrias Químicas del Vallés, SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Richtlijn 91/414/EEG — Gewasbeschermingsmiddelen — Werkzame stoffen — Metalaxyl — Toelatingsprocedure — Summier dossier en volledig dossier — Termijnen — Evenredigheidsbeginsel — Misbruik van bevoegdheid)

3.9.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 217/35


ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 28 juni 2005

in zaak T-158/03, Industrias Químicas del Vallés, SA tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen(1)

(Richtlijn 91/414/EEG - Gewasbeschermingsmiddelen - Werkzame stoffen - Metalaxyl - Toelatingsprocedure - Summier dossier en volledig dossier - Termijnen - Evenredigheidsbeginsel - Misbruik van bevoegdheid)

(2005/C 217/79)

Procestaal: Spaans

In zaak T-158/03, Industrias Químicas del Vallés, SA, gevestigd te Mollet del Vallés (Spanje), aanvankelijk vertegenwoordigd door C. Fernández Vicién, J. Sabater Marotias en P. González-Espejo, vervolgens door Fernández Vicién, Sabater Marotias en I. Moreno-Tapia Rivas, advocaten, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: S. Pardo Quintillán en B. Doherty, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg), betreffende een verzoek om nietigverklaring van beschikking 2003/308/EG van de Commissie van 2 mei 2003 betreffende de niet-opneming van metalaxyl in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (PB L 113, blz. 8), heeft het Gerecht (Tweede kamer), samengesteld als volgt: J. Pirrung, president, N. J. Forwood en S. Papasavvas, rechters; griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur, op 28 juni 2005 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Industrias Químicas del Vallés, SA, wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen de kosten van de kortgedingprocedure.