Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3951 — Nomura/Kamps Food Retail Investments/Nordsee) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3951 — Nomura/Kamps Food Retail Investments/Nordsee) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

6.9.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 218/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.3951 — Nomura/Kamps Food Retail Investments/Nordsee)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2005/C 218/03)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 29 augustus 2005 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat Nomura International plc („Nomura”, VK) die deel uitmaakt van het Nomura-concern (Japan), Mr Heiner Kamps („Mr. Kamps”) en TML-Invest Sàrl („TML”, Zwitserland) die deel uitmaakt van het Müller-concern (Duitsland) in de zin van artikel 3, lid 1, sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over Nordsee GmbH („Nordsee”, Duitsland) door de aankoop van aandelen. Mr. Kamps en TML zullen zeggenschap over Nordsee verwerven via de vehikelonderneming Kamp Food Retail Investments SA (Luxemburg).

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Nomura: internationaal investeringsbankieren;

voor Mr. Kamps: private investeerder;

voor TML: holdingmaatschappij van de Müller groep, voornamelijk actief in verse zuivelproducten en de sector van fruitvoorbereiding;

voor Nordsee: uitbating van snelle bediening restaurants, kleinhandel in vis en schaaldieren, groothandel in vis en schaaldieren.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2) wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3951 — Nomura/Kamps Food Retail Investments/Nordsee, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel.