Home

Zaak T-284/05: Beroep, op 14 juli 2005 ingesteld door C. Michaïl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-284/05: Beroep, op 14 juli 2005 ingesteld door C. Michaïl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

17.9.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 229/33


Beroep, op 14 juli 2005 ingesteld door C. Michaïl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak T-284/05)

(2005/C 229/71)

Procestaal: Grieks

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 14 juli 2005 beroep ingesteld tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen door C. Michaïl, wonende te Brussel (België), vertegenwoordigd door C. Meïdanis, advocaat.

Verzoeker concludeert dat het het Gerecht behage:

de bestreden handelingen nietig te verklaren;

hem voor zijn immateriële schade een financiële genoegdoening ten bedrage van 90 000 EUR toe te kennen;

over de kosten te beslissen als naar recht.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, die ambtenaar van de Commissie is, vordert nietigverklaring van het hem betreffende loopbaanontwikkelingsrapport voor de periode van 1.4.2003 tot 31.12.2003, alsmede toekenning van een financiële genoegdoening voor de immateriële schade die hij stelt te hebben geleden. Tot staving van zijn beroep voert hij aan, dat het betrokken rapport geen omschrijving van zijn functie bevatte, aangezien hij in de betrokken periode gewoonweg geen enkele functie bekleedde. Hij stelt ook, dat het betrokken rapport geen omschrijving van de bijzondere objectieve doelstellingen om te slagen en geen enkele motivering voor het hem toegekende cijfer bevatte, dat het was opgesteld door een onbevoegd orgaan en dat het niet gebaseerd was op zijn echte werk, maar op beoordelingen in een vorig loopbaanontwikkelingsrapport. Gelet op een en ander stelt verzoeker schending van artikel 43 Ambtenarenstatuut en alle uitvoeringsbepalingen daarvan, schending van artikel 12 bis van dat Statuut betreffende psychisch geweld, kennelijk onjuiste beoordeling van de feitelijke omstandigheden, onbestaande althans onvoldoende motivering van de bestreden handelingen, misbruik van bevoegdheid door de Commissie en schending van het beginsel van de rechtvaardige en gelijke behandeling van het personeel en het beginsel van goed bestuur.