Home

Zaak T-296/05: Beroep ingesteld op 28 juli 2005 — Luigi Marcuccio/Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-296/05: Beroep ingesteld op 28 juli 2005 — Luigi Marcuccio/Commissie van de Europese Gemeenschappen

15.10.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 257/13


Beroep ingesteld op 28 juli 2005 — Luigi Marcuccio/Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak T-296/05)

(2005/C 257/25)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoeker(s)/Verzoekster(s): Luigi Marcuccio (Trifase, Italië) [Vertegenwoordiger(s): Alessandro Distante]

Verweerder(s)/Verweerster(s): Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker(s)/verzoekster(s)

nietig te verklaren het besluit waarbij is afgewezen het verzoek aan het afwikkelingsbureau van de gemeenschappelijke regeling inzake ziektekostenverzekering van de Europese Gemeenschappen;

verweerster te veroordelen tot betaling aan verzoeker van het door het afwikkelingsbureau van de gemeenschappelijke regeling ziektekostenverzekering niet-vergoede gedeelte van door hem tussen 4 januari 2002 en 19 mei 2004 gemaakte ziektekosten, zijnde 2 572,32 EUR, het verschil tussen het reeds vergoede bedrag en de vergoeding van 100 %, dan wel tot betaling van een door het Gerecht te bepalen lager bedrag;

verweerster te veroordelen tot betaling van 10 % vertragingsrente;

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker komt op tegen de weigering, de door hem gemaakte ziektekosten voor 100 % te vergoeden.

Tot staving van zijn vordering beroept hij zich op schending van artikel 72 van het Statuut alsmede van de zorgplicht en van het beginsel van goed bestuur, alsmede op een gebrek aan motivering en kennelijk onjuiste beoordeling.