Home

Zaak T-132/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 september 2005 — Casini/Commissie („Ambtenaren van Commissie — Bevordering — Bevorderingsronde 2002 — Niet-plaatsing op lijst van tot rang A6 bevorderde ambtenaren — Motiveringsplicht — Vergelijking van verdiensten — Kennelijk onjuiste beoordeling — Bewijskracht van latere verklaringen van leden van personeelsdienst — Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding”)

Zaak T-132/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 september 2005 — Casini/Commissie („Ambtenaren van Commissie — Bevordering — Bevorderingsronde 2002 — Niet-plaatsing op lijst van tot rang A6 bevorderde ambtenaren — Motiveringsplicht — Vergelijking van verdiensten — Kennelijk onjuiste beoordeling — Bewijskracht van latere verklaringen van leden van personeelsdienst — Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding”)

12.11.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 281/20


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15 september 2005 — Casini/Commissie

(Zaak T-132/03)(1)

(„Ambtenaren van Commissie - Bevordering - Bevorderingsronde 2002 - Niet-plaatsing op lijst van tot rang A6 bevorderde ambtenaren - Motiveringsplicht - Vergelijking van verdiensten - Kennelijk onjuiste beoordeling - Bewijskracht van latere verklaringen van leden van personeelsdienst - Beroep tot nietigverklaring - Beroep tot schadevergoeding”)

(2005/C 281/37)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij(en): Paola Casini (Brussel, België) [vertegenwoordiger(s): G. Vandersanden, advocaat]

Verwerende partij(en): Commissie van de Europese Gemeenschappen [vertegenwoordiger(s): V. Joris, gemachtigde, bijgestaan door D. Waelbroeck, advocaat]

Voorwerp van de zaak

Enerzijds, verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoekster in de bevorderingsronde 2002 niet tot de rang A6 te bevorderen en, anderzijds, een verzoek tot vergoeding van de materiële en morele schade.

Dictum van het arrest

1)

Het besluit van de Commissie van 14 augustus 2002 om verzoekster in de bevorderingsronde 2002 niet tot de rang A6 te bevorderen, wordt nietig verklaard.

2)

Verweerster wordt veroordeeld tot betaling aan verzoekster van een bedrag van 2 000 euro ter vergoeding van de door haar geleden morele schade.

3)

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

4)

Verweerster wordt verwezen in de kosten.