Home

Zaak C-297/05: Beroep, op 22 juli 2005 ingesteld door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Koninkrijk der Nederlanden

Zaak C-297/05: Beroep, op 22 juli 2005 ingesteld door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Koninkrijk der Nederlanden

26.11.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 296/11


Beroep, op 22 juli 2005 ingesteld door de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Koninkrijk der Nederlanden

(Zaak C-297/05)

(2005/C 296/22)

Procestaal: Nederlands

Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is op 22 juli 2005 beroep ingesteld tegen het Koninkrijk der Nederland door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door Michel van Beek en Désirée Zijlstra, als gemachtigden.

Verzoekster concludeert dat ten Hove behage:

1.

Vast te stellen dat het Koninkrijk der Nederlanden de krachtens artikel 28 en 30 EG Verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen door voordien in een andere lidstaat geregistreerde motorvoertuigen aan een technische controle te onderwerpen voordat ze in Nederland kunnen worden geregistreerd, terwijl een soortgelijke controle niet verplicht is bij de overdracht van voordien in Nederland geregistreerd motorvoertuig aan een andere in Nederland gevestigde eigenaar of houder;

2.

het Koninkrijk der Nederlanden te veroordelen tot de kosten van het geding.

Middelen en voornaamste argumenten:

De door Nederland aan voordien in een andere lidstaat geregistreerde motervoertuigen opgelegde technische controles als voorwaarde voor registratie in het nationale kentekenregister is niet gerechtvaardigd in het licht van de in artikel 30 EG genoemde doelstellingen of om te voldoen aan enige dwingende eis als erkend in de jurisprudentie van het Hof.