Home

Zaak C-369/05: Beroep, op 7 oktober 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek

Zaak C-369/05: Beroep, op 7 oktober 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek

26.11.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 296/17


Beroep, op 7 oktober 2005 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek

(Zaak C-369/05)

(2005/C 296/32)

Procestaal: Grieks

Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is op 7 oktober 2005 beroep ingesteld tegen Helleense Republiek door Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur M. Patakia en N. Yerrell, lid van haar juridische dienst, als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen concludeert dat het het Hof behage:

1.

vast te stellen dat de Helleense Republiek, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2000/79/EG van de Raad van 27 november 2000 inzake de inwerkingstelling van de Europese Overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de burgerluchtvaart gesloten door de Association of European Airlines (AEA), de European Transport Workers' Association (ETF), de European Cockpit Association (ECA), de European Regions Airline Association (ERA) en de International Air Carrier Association (IACA)(1), althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen;

2.

de Helleense Republiek te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is op 1 december 2003 verstreken.