Home

NOTULEN#Maandag, 21 februari 2005

NOTULEN#Maandag, 21 februari 2005

1.12.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 304/1


NOTULEN

(2005/C 304 E/01)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Josep BORRELL FONTELLES

Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.

2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij zegt verheugd te zijn over het „ja” bij het referendum dat zondag in Spanje over de grondwet voor Europa is gehouden. Hij deelt mede dat hij namens het Parlement zijn gelukwensen heeft overgebracht, met name aan de regeringsleider van Spanje en aan de politieke partijen die aan het proces hebben deelgenomen.

Hij legt tevens een verklaring af over het bezoek van president Bush aan Brussel. Hij deelt mede dat hij evenals de voorzitters van de Raad en de Commissie morgen de bijeenkomst van de 25 staatshoofden en regeringsleiders van de Unie met de president van de Verenigde Staten zal bijwonen.

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie.

4. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Pedro Guerreiro.

5. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PPE-DE-Fractie en de ALDE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie INTA: Brice Hortefeux

Commissie CONT: Simon Busuttil in de plaats van Antonis Samaras

Commissie LIBE: Lapo Pistelli in de plaats van Jean-Louis Bourlanges

Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering:

Luisa Fernanda Rudi Ubeda in de plaats van Jaime Mayor Oreja

Jana Hybášková.

6. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden;

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend;

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de deelname van Zwitserland aan het Europees Milieuagentschap en het Europees Milieuobservatie- en Informatienetwerk;

Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis;

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelneming van de Zwitserse Bondsstaat aan de communautaire programma's MEDIA Plus en MEDIA opleiding;

Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds;

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over samenwerking op het gebied van statistiek;

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling;

Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap, het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Federale Republiek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, en de Zwitserse Bondsstaat;

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Barbados, Belize, de Republiek Congo, Fiji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Madagaskar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Oeganda, de Republiek Suriname, Sint-Christopher en Nevis, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005;

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 22 juli 1972, wat de bepalingen betreffende verwerkte landbouwproducten betreft;

Proces-verbaal van verbetering van het Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de overeenkomst;

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Liechtenstein waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling;

Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap, het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Vorstendom Liechtenstein.

7. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 191, lid 5 van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 13.01.2005

van de heer Paul Braithwaite (Equitable Members Action Group) (nr. 29/2005);

van de heer Kleon Minotis (nr. 30/2005);

van de heer Ioannis Oikonomidis (nr. 31/2005);

van de heer Atilio Laurence Almagia (nr. 32/2005);

van de heer Ricard López (APASCIDE — Asociación Española de Padres de Sordociegos) (nr. 33/2005);

van de heer Juan Angel de la Torre González (Mesa Eólica Merindades de Burgos) (nr. 34/2005);

van de heer Francisco J. Menéndez Canto (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) (nr. 35/2005);

van mevrouw Jacqueline Princesse De Croy (nr. 36/2005);

van mevrouw Laurence de la Martinière (A.D.I.P.H.C.L.M.) (nr. 37/2005);

van mevrouw Christine Faisans-Blanc (nr. 38/2005);

van de heer Pierre Morel à l'Huissier (nr. 39/2005);

van de heer Joseph Saad (TRSP RADIOTELEVISIONE) (nr. 40/2005);

van de heer Michel d'Herbigny (nr. 41/2005);

van de heer Jean-Christophe Potin (nr. 42/2005);

van de heer ASPAS — Association pour la Protection des Animaux Sauvages (nr. 43/2005);

van de heer Patrick Graziani (nr. 44/2005);

van de heer Roger Abiven (Agir pour l'Environnement et le Développement Durable) (nr. 45/2005);

van de heer Gennaro Ciancio (nr. 46/2005);

van de heer Ugo Celauro (nr. 47/2005);

van de heer Federico Righi (nr. 48/2005);

van mevrouw Anna Zecchino (nr. 49/2005);

van de heer Luciano Motta (nr. 50/2005);

van de heer Andrea Murgia (nr. 51/2005);

van de heer Paolo Frigerio (Comune di Alzate Brianza) (nr. 52/2005);

van mevrouw Roberta Angelilli (nr. 53/2005);

van mevrouw Roberta Angelilli (nr. 54/2005);

van mevrouw Roberta Angelilli (nr. 55/2005);

van de heer Nikos Papadimas (Epitropi Protovoulias Gia Tin Apomakrynsi Tis Homateris Kai Tin Mi Epektasi Tis Dimos Ano Liosion) (nr. 56/2005);

van de heer Anastasios Theodoridis (nr. 57/2005);

van de heer Savvas Deirmentzidis (nr. 58/2005);

van de heer Stelios Skevofylax (nr. 59/2005);

van de heer Konstantinos Iatrou (nr. 60/2005);

van mevrouw Carola Lemke-Leontoglou (nr. 61/2005);

van mevrouw Sotiria Siatou (nr. 62/2005);

van de heer Christos Praskidis (nr. 63/2005);

van mevrouw Christina Tsichlaki (nr. 64/2005);

van de heer Jörg Lehmann (SGM Grüne Aue Köpenick e.V.) (nr. 65/2005);

van de heer Eckhard Brünger (nr. 66/2005);

van de heer Dimitrios Grigoropoulos (nr. 67/2005);

van de heer Gerardo Klipcious (nr. 68/2005);

van de heer Christian Wenge (nr. 69/2005);

van de heer Dave Prentis (Unison) (nr. 70/2005);

Op 28.01.2005

van de heer Christos Rinis (nr. 71/2005);

van de heer Manuel Puga (nr. 72/2005);

van de heer Juan José Archilla Pintidura (nr. 73/2005);

van de heer Ramón Román Gálvez (nr. 74/2005);

van de heer Théodore Pescatore (Association Liberté de Conscience a.s.b.l.) (nr. 75/2005);

van de heer Nicolas Pomiés (Union des Familles Laïques) (nr. 76/2005);

van mevrouw Edith Nagant (Fédération Humaniste Européenne) (nr. 77/2005);

van de heer Emmanuel Dupuy (Union des Républicains Radicaux) (nr. 78/2005);

van de heer Nicolas Goudine (Centre d'Action Laïque de Belgique) (nr. 79/2005);

van de heer Pierre Debusschere (Union Rationaliste de Belgique) (nr. 80/2005);

van mevrouw Sophie Breslaw (Pensée pour l'Europe) (nr. 81/2005);

van de heer Yves Warnant (Maison de la Laïcité Hypathia d'Ottignies — Louvain-la-Neuve) (nr. 82/2005);

van de heer Dominique Laget (SAEL) (nr. 83/2005);

van de heer Guy Biamont (Centrale Générale des Services Publics) (nr. 84/2005);

van de heer Albert Dubois (Libre Pensée de Jodoigne) (nr. 85/2005);

van mevrouw Armelle Xhrouet (Theux Action Laïque) (nr. 86/2005);

van de heer Salvatore Maccio (nr. 87/2005);

van de heer Noaman Ben Abdessalem (nr. 88/2005);

van mevrouw Alexia Wattel (nr. 89/2005);

van de heer Maxime Metzmacher (nr. 90/2005);

van de heer Paolo Pozzan (nr. 91/2005);

van de heer Nicolas José Zacci (nr. 92/2005);

van de heer Konstantin Mitin (nr. 93/2005);

van de heer P. Luludakis (Studio Fiorentino S.a.s.) (nr. 94/2005);

van mevrouw Chiara Maria Della Croce di Dojola (nr. 95/2005);

van de heer Gianni Luigi Mor (nr. 96/2005);

van de heer Federico Iadicicco (nr. 97/2005);

van mevrouw Corinne Millardet (nr. 98/2005);

van mevrouw Silva Rogério Amoroso (nr. 99/2005);

van de heer Luis Castela (nr. 100/2005);

van de heer Francisco Manuel Ventura (nr. 101/2005);

van de heer Georgios Grympogiannis (nr. 102/2005);

van mevrouw Evangelia Charalambous (nr. 103/2005);

van de heer Georges Marcopoulos (FFPE) (nr. 104/2005);

van de heer David Brenner (SPÖ Landtagsklub) (nr. 105/2005);

van de heer Thomas Daub (nr. 106/2005);

van de heer Jörg Hensel (nr. 107/2005);

van de heer Olaf Kuhn (nr. 108/2005);

van mevrouw Gertrude Hollaus (nr. 109/2005);

van de heer Peter Scheuß (nr. 110/2005);

van de heer Carsten Cepnik (nr. 111/2005);

van de heer Carsten Thurau (nr. 112/2005);

van de heer Thomas B-hne (nr. 113/2005);

van de heer Borijan Dronjic (nr. 114/2005);

van de heer Roderick O'Mullane (nr. 115/2005);

van mevrouw Marina Karacosta (nr. 116/2005);

van de heer Elan Chechover (nr. 117/2005);

van de heer Aldo Rabaiotti (nr. 118/2005);

van de heer Stephen Lambourne (Pomegranate Pictures Limited) (nr. 119/2005);

van de heer Charles Watson (nr. 120/2005);

van de heer Juraj Mesik (nr. 121/2005);

van de heer Panayiotis Christophorou (nr. 122/2005);

van de heer Joe Doublet (nr. 123/2005);

van de heer Alexander MacPherson (nr. 124/2005);

van mevrouw Natalja Grüntal (nr. 125/2005);

van mevrouw Ilkka Leinonen (nr. 126/2005);

van de heer Özcan Kaldoyo (ACSA) (nr. 127/2005);

van de heer Zenon Jasinski (nr. 128/2005);

Op 03.02.2005

van de heer George Luke (nr. 129/2005);

van de heer Jeff Lovitt (PASOS — Policy Association for an Open Society) (nr. 130/2005);

van de heer Oisin Jones-Dillon (nr. 131/2005);

van de heer Joseph Tierney (nr. 132/2005);

van de heer John Parkes (nr. 133/2005);

van mevrouw Nora Erbil (nr. 134/2005);

van de heer Giovanpaolo Sandalini (nr. 135/2005);

van de heer Frank Cooper Blakeley (nr. 136/2005);

van de heer Michael Keating (Crumlin Against Asbestos) (nr. 137/2005);

van de heer David Hugh Kynaston Mainwaring (nr. 138/2005);

van de heer Harold Corkhill (nr. 139/2005);

van mevrouw Agnieszka Holland (nr. 140/2005);

van de heer Richard Geoffrey Damer Harrison (nr. 141/2005);

van de heer Robert J.N. Ewing (nr. 142/2005);

van de heer Michael Humphries (nr. 143/2005);

van de heer Ger Essers (nr. 144/2005);

van de heer Stevens Axel (nr. 145/2005);

van de heer Özcan Kaldoyo (ACSA) (nr. 146/2005);

van de heer Özcan Kaldoyo (ACSA) (nr. 147/2005);

van de heer Ferenc Tibor Zsák (Tiszántúli Természetvédők Társulata Society Conservationists of Eastern Hungary) (en 4000 medeondertekenaars) (nr. 148/2005);

van de heer Krzysztof Iwaniuk (Urząd Gminy w Terespolu) (nr. 149/2005);

van mevrouw Sonja Orel (nr. 150/2005);

van mevrouw Hermina Nemec (nr. 151/2005);

van mevrouw Brigitte Scherb (Niedersächsischer Landfrauenverband Hannover) (nr. 152/2005);

van de heer Bernhard Kahlert (nr. 153/2005);

van mevrouw Ulrike Schnur (nr. 154/2005);

van de heer Hans Hentze (nr. 155/2005);

van mevrouw Szilvia Deminger (nr. 156/2005);

van de heer Moudansirou Morou (Togolesischen Vereine in München Selbsthilfszentrum) (en 261 medeondertekenaars) (nr. 157/2005);

van de heer Hans-Josef Friedrich (nr. 158/2005);

van de heer Grigorij Dubovskjj (nr. 159/2005);

van de heer Wolfgang Juwig (nr. 160/2005);

van de heer Helmut Stolze (nr. 161/2005);

van de heer Helmut Molner (nr. 162/2005);

van mevrouw Carolin Philipp (nr. 163/2005);

van mevrouw Carmen Graap (nr. 164/2005);

van de heer Manolis Perakis (nr. 165/2005);

van de heer Vasileios Hristoforidis (Union Panhellénique des Médecins d'Assistance Primaire) (nr. 166/2005);

van de heer Petros Grigoropoulos (nr. 167/2005);

van de heer Olivier Romano (nr. 168/2005);

van de heer Albert Arte (nr. 169/2005);

van de heer Manthos Achilleas (nr. 170/2005);

van mevrouw Viviana Dolcetti (nr. 171/2005);

van de heer Duccio Matteucci (nr. 172/2005);

van de heer Duccio Matteucci (nr. 173/2005);

van de heer Manuel Lopes Zebral (nr. 174/2005);

van de heer Anatoliy Kuzmichov (nr. 175/2005);

van de heer Apostolos Kondylis (nr. 176/2005);

Op 17.02.2005

van de heer Nikos Sevasteris (nr. 177/2005);

van de heer Aggelos Papadopoulos (nr. 178/2005);

van de heer Pere Castellsagués Riera (nr. 179/2005);

van mevrouw Laura González Betlinski (Asociación de Padres de Alumnos del CEIP Ramon Llull) (nr. 180/2005);

van de heer Carlos Jiménez Rodríguez (nr. 181/2005);

van de heer Juan Carlos Pérez González (nr. 182/2005);

van de heer Stéphane Patin (nr. 183/2005);

van mevrouw Pilar Cabrera Rodriguez (nr. 184/2005);

van de heer Rubén Méndez Cebrián (nr. 185/2005);

van mevrouw Mariana Lopez Santiago (nr. 186/2005);

van de heer Carmelo Santos Cáceres Acosta (nr. 187/2005);

van de heer Miguel Ibáñez Verdú (Asociación de Vecinos de Rebolledo „Amigos de Foncalent”) (nr. 188/2005);

van de heer Cristóbal Aguado Laza (Associació Valenciana d'Agricultors) (nr. 189/2005);

van de heer Antonio Santamaría Abad (Asociación Pro Hucho Salamanca) (nr. 190/2005);

van de heer Marc Cohen (nr. 191/2005);

van de heer Marc Le Men (FRAPNA Savoie) (nr. 192/2005);

van de heer André Thurion (nr. 193/2005);

van de heer Bernard Bellu (nr. 194/2005);

van de heer Michel Meurice (Association Symboles et Neutralité) (nr. 195/2005);

van de heer Jean-Louis Napolitano (nr. 196/2005);

van de heer Gianmaria Picchi (nr. 197/2005);

van de heer Marco Tomalino (nr. 198/2005);

van de heer António Marinho Teixeira (Associação dos Habitantes de Chamosinhos) (nr. 199/2005);

van de heer Sergiu Valentin Lipcan (nr. 200/2005);

van de heer Axel Marschall (nr. 201/2005);

van de heer Vladimir Drabek (nr. 202/2005);

van de heer Jörg Stanislawski (nr. 203/2005);

van de heer Dimitar Beltschinow (nr. 204/2005);

van de heer Alexander Nurtsch (nr. 205/2005);

van mevrouw Ilona Flick (nr. 206/2005);

van de heer Horst Höricke (nr. 207/2005);

van de heer Manfred Strimitzer (nr. 208/2005);

van de heer Herbert Fuchs (nr. 209/2005);

van mevrouw Linda Taal (Stichting Actie Zwerfhonden i.o.) (nr. 210/2005);

van de heer Mark Haywood (Lloyd's Private Capital Association) (nr. 211/2005);

van de heer Phillip Cantwell (nr. 212/2005);

van de heer R.J. Hubbard (nr. 213/2005);

van mevrouw Nadya Yasinsky (en 46 medeondertekenaars) (nr. 214/2005);

van de heer Todor Hristov (nr. 215/2005);

van de heer Donders Ronald (nr. 216/2005);

van de heer Borg Christopher (nr. 217/2005);

van mevrouw Irene Götz (nr. 218/2005);

van de heer Chris O'Byrne (nr. 219/2005);

van de heer Gary Chambers (nr. 220/2005);

van de heer Ralph Arbeid (nr. 221/2005);

van de heer A.M.Vervloet (Inventief Beheer BV) (nr. 222/2005);

van de heer Jarosław Marszałek (nr. 223/2005);

van de heer Zlatko Tišljar (nr. 224/2005).

8. Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Schriftelijke verklaringen nrs. 40, 41, 42, 43, 44, 45/2004 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 116, lid 5 van het Reglement te vervallen.

9. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar aan de tijdens de vergaderperioden van september, oktober I en II en november 2004 aangenomen standpunten en resoluties gegeven uitvoering, zijn rondgedeeld.

10. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda voor de vergaderperiode van februari is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement):

Vergaderingen van 21.02.2005 t/m 24.02.2005

maandag

geen wijzigingen

dinsdag

geen wijzigingen

woensdag

verzoek van de PPE-DE-Fractie om toevoeging onder de verklaringen van de Raad en de Commissie over de Betrekkingen van de Europese Unie met het Middellandse-Zeegebied (punt 28 van de PDOJ) van een punt over de situatie in Libanon na de moord op de voormalige eerste minister Hariri

Het woord wordt gevoerd door Hans-Gert Poettering, namens de PPE-DE-Fractie, die het verzoek intrekt en voorstelt de kwestie in een mondelinge vraag aan de Commissie te behandelen, en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, die hiermee akkoord gaat.

verzoek van de PSE-Fractie om wijziging van de volgorde van de mondelinge vragen over textiel en kleding enerzijds en die over actie tegen honger en armoede anderzijds (punt 30 en punt 31 van de PDOJ)

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De Voorzitter deelt mede dat de fracties ermee akkoord zijn gegaan dat de debatten om 18.00 uur worden onderbroken om de Raad in de gelegenheid te stellen op alle punten waarop deze dient in te gaan, binnen die termijn in te gaan.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt.

donderdag

geen wijzigingen

***

Verzoeken om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 134 van het Reglement) van de Raad voor:

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2792/1999 in verband met een specifieke actie om vaartuigen over te brengen naar landen die zijn getroffen door de tsunami van 2004 [COM(2005)0036 — C6-0036/2005 — 2005/0005(CNS)]

Motivering van het verzoek om urgentverklaring:

Gezien de urgentie van de situatie in de visserijsector in de door de zeebeving in december jl. getroffen landen, wordt met dit voorstel het noodzakelijke wetgevingskader vastgesteld voor het overbrengen door de lidstaten van kleine vaartuigen naar deze vissersgemeenschappen.

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Ivoorkust [COM(2004)0842 — C6-0023/2005 — 2004/0286(CNS)]

Motivering van het verzoek om urgentverklaring:

Het is van groot belang dat deze verordening zo spoedig mogelijk wordt vastgesteld om te voorkomen dat middelen en economische hulpbronnen die bevroren zouden worden, worden overgedragen.

Het Parlement zal zich aan het begin van de vergadering van morgen over deze verzoeken om urgentverklaring moeten uitspreken.

***

De agenda wordt aldus vastgesteld.

11. Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Bogdan Pęk, Csaba Sándor Tabajdi, Luis Yañez-Barnuevo García, Georgios Karatzaferis, Ashley Mote, Georgios Papastamkos, Richard Corbett, Jo Leinen, Urszula Krupa, Borut Pahor, Gay Mitchell, Sarah Ludford, Dariusz Rosati, Gerard Batten, Ryszard Czarnecki, Carlos José Iturgaiz Angulo, Giovanni Pittella, Gyula Hegyi, Ilda Figueiredo, Carl Schlyter, Béatrice Patrie, Mirosław Mariusz Piotrowski, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Marie Anne Isler Béguin, Bogusław Rogalski, James Hugh Allister, Manuel Medina Ortega en Mojca Drčar Murko.

Het woord wordt gevoerd door Luis Francisco Herrero-Tejedor, op grond van artikel 145, lid 1, van het Reglement, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de opmerking van Manuel Medina Ortega (De Voorzitter wijst erop dat het hier niet om een persoonlijk feit gaat) en Proinsias De Rossa over de woorden van James Hugh Allister.

De Voorzitter deelt mede dat het bepaalde in artikel 145 van het Reglement strikt moet worden toegepast.

12. Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 (voortzetting van het debat)

Eerste deel van het debat: punt 6 van de notulen van 26.01.2005

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) en Françoise Grossetête.

VOORZITTER: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Andrew Duff, namens de ALDEFractie, Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie, Timothy Kirkhope, Hannes Swoboda, Elmar Brok, Robert Goebbels, Martine Roure, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, José Albino Silva Peneda, Genowefa Grabowska en Othmar Karas.

VOORZITTER: Miroslav OUZKÝ

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mihael Brejc, Zbigniew Zaleski, David Casa en José Manuel Barroso.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Francis Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de strategische doelstellingen 2005-2009 van de Commissie en het wetgevings- en werkprogramma 2005 van de Commissieover de strategische doelstellingen 2005-2009 van de Commissie en het wetgevings- en werkprogramma 2005 van de Commissie (B6-0099/2005);

Brian Crowley en Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 (B6-0106/2005);

Monica Frassoni en Daniel Marc Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 (B6-0109/2005);

Andrew Duff en Alexander Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, over het wetgevingsprogramma voor 2005 en het strategische vijfjarenprogramma van de Commissieover het wetgevingsprogramma voor 2005 en het strategische vijfjarenprogramma van de Commissie (B6-0115/2005);

Françoise Grossetête, namens de PPE-DE-Fractie, over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2005 (COM(2005)0015) (B6-0120/2005);

Martin Schulz en Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, over het werkprogramma van de Commissie voor 2005 (B6-0121/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 24.02.2005

13. Sociaal Wereldforum, Economisch Wereldforum (debat)

Verklaring van de Commissie: Sociaal Wereldforum, Economisch Wereldforum

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Nirj Deva, namens de PPE-DE-Fractie, Harlem Désir, namens de PSE-Fractie, Silvana Koch-Mehrin, namens de ALDE-Fractie, Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif en José Manuel Barroso.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement, tot besluit van het debat:

Eoin Ryan, Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Mogens N.J. Camre, Umberto Pirilli en Guntars Krasts, namens de UEN-Fractie, over het Economisch Wereldforum en het Sociaal Wereldforum (Davos en Porto Alegre) (B6-0092/2005);

Jules Maaten en Silvana Koch-Mehrin, namens de ALDE-Fractie, over het Economisch Wereldforum en het Sociaal Wereldforum (Davos en Porto Alegre) (B6-0097/2005);

Thomas Mann en Nirj Deva, namens de PPE-DE-Fractie, over het World Social Forum en het World Economic Forum (B6-0098/2005);

Marie-Hélène Aubert, Bernat Joan i Marí, Alain Lipietz, Raül Romeva i Rueda en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, over het Mondiaal Sociaal Forum 2005 in Porto Alegre en het Mondiaal Economisch Forum 2005 in Davos (B6-0102/2005);

Harlem Désir, namens de PSE-Fractie, over het World Social Forum en het World Economic Forum (B6-0104/2005);

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Gabriele Zimmer, Sahra Wagenknecht, Feleknas Uca en Marco Rizzo, namens de GUE/NGL-Fractie, over het Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre en het Wereld Economisch Forum in Davos (B6-0111/2005).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 24.02.2005

14. Uitwisseling van gegevens uit het strafregister * — Kwaliteit van de strafrechtspleging in de Europese Unie (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de uitwisseling van gegevens uit het strafregister [COM(2004)0664 — C6-0163/2004 — 2004/0238(CNS)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Antonio Di Pietro (A6-0020/2005)

Verslag houdende een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de kwaliteit van de strafrechtspleging en de harmonisatie van het strafrecht in de lidstaten [2005/2003(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: António Costa (A6-0036/2005)

Het woord wordt gevoerd door Franco Frattini (vice-voorzitter van de Commissie).

Antonio Di Pietro leidt het verslag in (A6-0020/2005).

António Costa leidt het verslag in (A6-0036/2005).

Het woord wordt gevoerd door Mihael Brejc, namens de PPE-DE-Fractie, en Martine Roure, namens de PSEFractie.

VOORZITTER: Ingo FRIEDRICH

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antoine Duquesne, namens de ALDE-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Ole Krarup, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de IND/DEM-Fractie, Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Mojca Drčar Murko, James Hugh Allister, Rainer Wieland, Giovanni Claudio Fava, Lena Ek, Carlos Coelho, Claude Moraes, Ioannis Varvitsiotis, Charlotte Cederschiöld, Maria da Assunção Esteves en Franco Frattini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.11 van de notulen van 22.02.2005 en punt 7.12 van de notulen van 22.02.2005

15. Mededingingsbeleid (2003) (debat)

Verslag over het 33e Verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid — 2003 [2004/2139(INI)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Jonathan Evans (A6-0024/2005)

Jonathan Evans leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (lid van de Commissie), Gunnar Hökmark, namens de PPE-DEFractie, Elisa Ferreira, namens de PSE-Fractie, Diamanto Manolakou, namens de GUE/NGL-Fractie, John Whittaker, namens de IND/DEM-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Katerina Batzeli en Neelie Kroes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.14 van de notulen van 22.02.2005

16. Staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst (debat)

Verslag over staatssteun in de vorm van compensaties voor de openbare dienst [2004/2186(INI)] — Commissie economische en monetaire zaken.

Rapporteur: Sophia in 't Veld (A6-0034/2005)

Sophia in 't Veld leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (lid van de Commissie), John Purvis, namens de PPE-DE-Fractie, Joseph Muscat, namens de PSE-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Ian Hudghton, namens de Verts/ALE-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Gilles Savary, Marian Harkin, Mia De Vits, Benoît Hamon, Ieke van den Burg en Neelie Kroes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.15 van de notulen van 22.02.2005

17. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 354.151/OJMA).

18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Julian Priestley

Secretaris-generaal

Pierre Moscovici

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Adwent, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Laschet, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zīle, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka