Home

P-São Miguel: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door de Autonome regio Azoren overeenkomstig artikel 4, lid 1, sub d) van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten in de Autonome regio Azoren Voor de EER relevante tekst

P-São Miguel: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Aanbesteding door de Autonome regio Azoren overeenkomstig artikel 4, lid 1, sub d) van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten in de Autonome regio Azoren Voor de EER relevante tekst

1.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 51/7


P-São Miguel: Exploitatie van geregelde luchtdiensten

Aanbesteding door de Autonome regio Azoren overeenkomstig artikel 4, lid 1, sub d) van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten in de Autonome regio Azoren

(2006/C 51/07)

(Voor de EER relevante tekst)

1. Inleiding: Overeenkomstig artikel 4, lid 1, sub a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23.7.1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft de Autonome regio Azoren besloten om gewijzigde openbare dienstverplichtingen op te leggen voor de geregelde luchtdiensten binnen de Autonome regio Azoren.

De normen voor deze openbare dienstverplichtingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 49 van 28.2.2006.

Voorzover geen enkele luchtvaartmaatschappij op 28.2.2006 is begonnen of op het punt staat te beginnen met geregelde luchtdiensten op de routes, genoemd in de in het Publicatieblad van de Europese Unie C 49 van 28.2.2006 gepubliceerde mededeling, overeenkomstig de openbare dienstverplichtingen en zonder om financiële compensatie te verzoeken, heeft de Autonome regio Azoren besloten om overeenkomstig de procedure van artikel 4, lid 1, sub d) van genoemde verordening de toegang tot deze routes tot één enkele luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze diensten met ingang van 1.6.2006 te exploiteren bij openbare aanbesteding aan te bieden.

De kandidaten moeten voorstellen indienen voor het geheel van de routes waarop deze aanbesteding betrekking heeft.

2. Betreft: Levering, met ingang van 1.6.2006, van geregelde luchtdiensten in de Autonome regio Azoren, overeenkomstig de voor deze routes opgelegde verplichtingen tot openbare dienstverlening die zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 49 van 28.2.2006.

3. Deelneming aan de aanbestedingen: De aanbestedingen staan open voor alle maatschappijen die in het bezit zijn van een geldige exploitatievergunning voor luchtvervoer, afgegeven door een lidstaat in toepassing van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23.7.1992 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen.

4. Aanbestedingsprocedure: Deze aanbestedingen vallen onder de bepalingen van artikel 4, lid 1, sub d), e), f), g), h) en i), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23.7.1992.

5. Dossier voor de aanbesteding: Het volledige dossier voor de aanbestedingen kan mits betaling van 100 EUR worden verkregen op het volgende adres: het Secretaria Regional da Economia - Direcção Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos, Rua do Mercado, No 21, 1.o e 2.o andar P-9500-326 Ponta Delgada, São Miguel, Açores.

6. Financiële compensatie: Gegadigden dienen in hun offerte expliciet aan te geven welk bedrag wordt gevraagd als compensatie voor het uitvoeren van de openbare dienstverplichtingen op de routes gedurende drie jaar vanaf de voorgenomen aanvangsdatum (per jaar gespecificeerd).

Het werkelijke bedrag van de uitgekeerde compensatie wordt achteraf vastgesteld op grond van de werkelijke, met bewijsstukken gestaafde, uitgaven en inkomsten, doch zal nooit meer kunnen bedragen dan het in de offerte vermelde bedrag.

7. Looptijd, wijziging en opzegging van het contract: De looptijd van de opdracht inzake openbare dienstverplichting bedraagt 3 jaar vanaf de datum van aanvang van de exploitatie van de luchtdiensten, vermeld in punt 2 van deze aanbesteding. De uitvoering van het contract wordt jaarlijks in de maanden juni en juli aan een controle in samenwerking met de luchtvaartmaatschappij onderworpen. Ingeval van een onvoorziene wijziging van de exploitatievoorwaarden kan het bedrag van de financiële compensatie worden gewijzigd.

8. Controle op de uitvoering van de dienstverlening en nazicht van de rekeningen van de luchtvaartmaatschappij: De uitvoering van het contract zal jaarlijks aan een controle in samenwerking met de vervoermaatschappij worden onderworpen. Bij een onvoorziene wijziging van de exploitatievoorwaarden, kan het bedrag van de financiële compensatie worden herzien.

9. Sancties bij niet-nakoming van de overeenkomst: Wanneer de luchtvaartmaatschappij de diensten in kwestie om redenen van overmacht niet kan exploiteren, kan de compensatie worden verminderd in verhouding tot het aantal geannuleerde vluchten.

Wanneer de luchtvaartmaatschappij de diensten niet uitvoert om andere redenen dan overmacht, of ingeval hij de openbare dienstverplichtingen niet nakomt, kan de regering van de Autonome regio Azoren:

het bedrag van de financiële compensatie verlagen in verhouding tot het aantal geannuleerde vluchten,

de luchtvaartmaatschappij verzoeken een verklaring te geven. Wanneer deze niet bevredigend is, kunnen zij een einde maken aan het contract en een schadevergoeding eisen.

10. Indiening van de offertes: 1. De offertes en begeleidende documenten moeten vóór 17:00 (lokale tijd) op 31.3.2006 (31 dagen na de bekendmaking van deze aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie) worden afgegeven, tegen ontvangstbewijs, op het volgende adres: Secretaria Regional da Economia - Dirrecção Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos, Rua do Mercado, No 21, 1.o e 2.o andar P-9500-326 Ponta Delgada, São Miguel, Açores. Tel. (351-296) 20 98 00, fax (351-296) 28 11 12 en dit tussen 9:00 en 17:00, of mogen als aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, worden verstuurd op voorwaarde dat dit gebeurt binnen de hierboven gepreciseerde termijn.