Home

Zaak C-455/05: Verzoek van het Finanzgericht Hamburg van 1 december 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH en Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel

Zaak C-455/05: Verzoek van het Finanzgericht Hamburg van 1 december 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH en Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel

11.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 60/21


Verzoek van het Finanzgericht Hamburg van 1 december 2005 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH en Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel

(Zaak C-455/05)

(2006/C 60/41)

Procestaal: Duits

Het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) heeft bij beschikking van 1 december 2005, ingekomen ter griffie van het Hof van Justitie op 23 december 2005, in het geding tussen Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH en Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht om een prejudiciële beslissing over de navolgende vraag:

„Dient artikel 13, B, sub d-2, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG)(1) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, met betrekking tot het begrip 'het aangaan van […] verbintenissen' aldus te worden uitgelegd dat daaronder alleen financiële verbintenissen moeten worden verstaan, of omvat deze bepaling ook het aangaan [en de overname] van andere verbintenissen, zoals verbintenissen inzake dienstverrichtingen?”