Home

Zaak C-49/06: Beroep, op 30 januari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg

Zaak C-49/06: Beroep, op 30 januari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg

11.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 60/32


Beroep, op 30 januari 2006 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-49/06)

(2006/C 60/62)

Procestaal: Frans

Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is op 30 januari 2006 beroep ingesteld tegen Groothertogdom Luxemburg door Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. Yerrell als gemachtigde, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen concludeert dat het het Hof behage:

1)

vast te stellen dat het Groothertogdom Luxemburg, door niet de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen(1), althans door deze bepalingen niet aan de Commissie mee te delen, de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen; en

2)

het Groothertogdom Luxemburg te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De termijn voor omzetting van richtlijn 1999/37/EG in nationaal recht is op 1 juni 2004 verstreken.