Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3877 — Costa Crociere/Royal Caribbean/Marinvest/RCT JV) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3877 — Costa Crociere/Royal Caribbean/Marinvest/RCT JV) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

31.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 78/26


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3877 — Costa Crociere/Royal Caribbean/Marinvest/RCT JV)

Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure

(2006/C 78/07)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 24 maart 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin wordt meegedeeld dat de ondernemingen Costa Crociere S.p.A. („Costa”, Italië) die onder zeggenschap staat van Carnival Corporation & plc (US), Royal Caribbean Cruises Ltd („RCC”, Liberia) en Marinvest s.r.l. („Marinvest”, Italië) in de zin van artikel 3, lid 1), sub b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Rome Cruise Terminal S.r.l. („RCT”, Italië) door de aankoop van aandelen van een nieuw gestichte vennootschap die een gezamenlijke onderneming is.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor onderneming Costa: cruisevakanties en bediening van schepen;

voor onderneming: RCC: wereldwijde cruisevakantie-onderneming gevestigd in the VS, opererend met merken van Royal Caribbean International en Celebrity Cruises;

voor onderneming Marinvest: holdingmaatschappij van MSC Crociere S.p.A., actief in bediening van cruiseschepen;

voor onderneming RCT: bouw en beheer van een cruise-terminal in de haven van Civitavecchia (Noorden van Rome).

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. In het licht van de Mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004(2) van de Raad wordt vermeld dat deze zaak in aanmerking kan komen voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.3877 — Costa Crociere/Royal Caribbean/Marinvest/RCT JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

DG Concurrentie

Merger Registry

J-70

B–1049 Brussel