Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4137 — Mittal/Arcelor Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4137 — Mittal/Arcelor Voor de EER relevante tekst

13.4.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 90/3


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4137 — Mittal/Arcelor

(2006/C 90/03)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 7 april 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de onderneming Mittal Steel Company N.V. („Mittal”, Nederland) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening van de Raad volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Arcelor S.A. („Arcelor”, Luxemburg) door een op 27 januari 2006 aangekondigd openbaar overnamebod.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Mittal: vervaardiging en verkoop van staalproducten over de hele wereld;

voor Arcelor: vervaardiging en verkoop van staalproducten over de hele wereld.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie aan haar kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentie nummer COMP/M.4137 — Mittal/Arcelor, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Commissie van de Europese Gemeenschappen

DG Concurrentie

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussel