Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4062 — SKF/SNFA) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4062 — SKF/SNFA) Voor de EER relevante tekst

3.5.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/15


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4062 — SKF/SNFA)

(2006/C 104/05)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 24 april 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 en ingevolge een verwijzing overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de onderneming Aktiebolaget SKF („SKF”, Zweden) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening van de Raad volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming SNFA SAS („SNFA”, Frankrijk) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor SKF: ontwerpen, vervaardigen en distribueren van kogellagers en rollagers (met inbegrip van lagers voor gereedschapswerktuigen en ruimtevaarttoepassingen), pakkingen en daarmee verband houdende producten;

voor SNFA: ontwerpen, vervaardigen en distribueren van kogellagers en rollagers voor gereedschapswerktuigen en ruimtevaarttoepassingen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie aan haar kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentie nummer COMP/M.4062 — SKF/SNFA, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

DG Concurrentie

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussel