Home

F-Cayenne: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Mededeling betreffende een openbare aanbesteding uitgeschreven door de regio Guyana (Frankrijk) overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad met het oog op de uitbesteding van een openbare dienst — Exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen de Cayenne enerzijds en Maripasoula, Saül en Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni anderzijds

F-Cayenne: Exploitatie van geregelde luchtdiensten — Mededeling betreffende een openbare aanbesteding uitgeschreven door de regio Guyana (Frankrijk) overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad met het oog op de uitbesteding van een openbare dienst — Exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen de Cayenne enerzijds en Maripasoula, Saül en Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni anderzijds

5.5.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/7


F-Cayenne: Exploitatie van geregelde luchtdiensten

Mededeling betreffende een openbare aanbesteding uitgeschreven door de regio Guyana (Frankrijk) overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad met het oog op de uitbesteding van een openbare dienst

Exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen de Cayenne enerzijds en Maripasoula, Saül en Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni anderzijds

(2006/C 106/07)

1. Inleiding: Overeenkomstig het bepaalde in lid 1, punt a), van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van 23.7.1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft Frankrijk besloten een verplichting tot openbare dienstverlening op te leggen voor de geregelde luchtdiensten tussen de Cayenne enerzijds en Maripasoula, Saül en Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni anderzijds. De voor deze verplichting tot openbare dienstverlening gestelde normen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 83 van 5.4.2005.

Voorzover geen enkele luchtvaartmaatschappij op 1.12.2006 deze geregelde luchtdiensten exploiteert of op het punt staat te exploiteren, in overeenstemming met de verplichtingen tot openbare dienstverlening en zonder om een financiële compensatie te vragen, heeft Frankrijk besloten om in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1, punt d), van diezelfde verordening de toegang tot één enkele luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze diensten met ingang van 1.1.2007 te exploiteren, bij openbare aanbesteding aan te bieden.

2. Opdrachtgever: Région Guyane, Cité administrative régionale, route de Montabo, rond-point de Suzini, BP 7025, F-97307 Cayenne Cedex. Tél. (594) 27 11 93. Fax (594) 27 12 88.

3. Betreft: Levering met ingang van 1.1.2007 van geregelde luchtdiensten op de hierna genoemde verbindingen overeenkomstig de voor deze verbindingen opgelegde verplichtingen tot openbare dienstverlening die zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 83 van 5.4.2005:

Cayenne — Maripasoula,

Cayenne — Saül,

Cayenne — Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni.

4. Voornaamste kenmerken van de dienst:

1)

Tussen Cayenne en Maripasoula:

Minimumfrequentie: Dagelijks twee retourvluchten, gedurende het gehele jaar.

Minimumcapaciteit

33 000 zitplaatsen per jaar;

440 ton vracht per jaar.

2)

Tussen Cayenne en Saül:

Minimumfrequentie: Dagelijks één retourvlucht, gedurende het gehele jaar

Minimumcapaciteit:

8 000 zitplaatsen per jaar;

100 ton vracht per jaar.

3)

Tussen Cayenne en Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni:

Minimumfrequentie: Dagelijks één retourvlucht, gedurende het gehele jaar.

Minimumcapaciteit:

8 000 zitplaatsen per jaar;

300 ton vracht per jaar.

5. Voornaamste kenmerken van het contract: Eén enkel contract voor de uitbesteding van een openbare dienst tussen de luchtvaartmaatschappij, de regio Guyana en de staat, overeenkomstig artikel 8 van decreet nr. 2005-473 van 16.5.2005 betreffende de regels voor de toekenning van financiële compensaties door de overheid.

De vervoerder aan wie de dienst wordt uitbesteed, ontvangt de inkomsten en daarbovenop betaalt de regio Guyana en de staat een bijdrage die gelijk is aan het verschil tussen de werkelijke exploitatiekosten exclusief belastingen (BTW, specifieke luchtvaartheffingen) en de commerciële inkomsten exclusief belastingen (BTW, specifieke luchtvaartheffingen), binnen de grenzen van de overeengekomen maximale financiële compensatie, met aftrek, in voorkomend geval, van de minderingen als bedoeld in punt 10-4 van deze mededeling.

6. Looptijd van het contract: De looptijd van het contract (overeenkomst betreffende de uitbesteding van een openbare dienst) bedraagt drie jaar, gerekend vanaf 1.1.2007.

7. Deelname aan de aanbesteding: De aanbesteding staat open voor alle maatschappijen die in het bezit zijn van een geldige exploitatievergunning, afgegeven door een lidstaat overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23.7.1992 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen.

8. Gunningsprocedure en criteria voor de selectie van kandidaten: Deze aanbesteding valt onder de bepalingen van de punten d), e), f), g), h) en i) van artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2408/92, de artikelen L.1411-1 en volgende van de Code général des collectivités territoriales relatifs aux délégations de service public en van de toepassingsbepalingen daarvan (met name decreet nr. 97-638 van 31.5.1997 met het oog op de toepassing van de wet nr. 97-210 van 11.3.1997 betreffende de versterking van de strijd tegen zwartwerk) en decreetnr. 2005-473 van 16.5.2005 betreffende de regels voor de toekenning van financiële compensaties door de overheid, alsmede de drie besluiten van 16.5.2005 voor de toepassing daarvan.

8-1. Bewijsstukken: Kandidaten moeten een dossier indienen met de volgende onderdelen:

een kandidaatstellingsbrief, ondertekend door de voorzitter of zijn vertegenwoordiger, vergezeld van de nodige machtigingsdocumenten (in het geval van een consortium, de naam van de leden, de identiteit van de mandataris, de machtiging van de mandataris);

een notitie waarin de onderneming wordt voorgesteld, met informatie over de professionele ervaring en financiële capaciteit van de kandidaat op het gebied van het luchtvervoer, alsmede eventuele referenties; deze notitie moet het mogelijk maken de capaciteit van de kandidaat te beoordelen om de continuïteit van de dienstverlening en de gelijke behandeling van de gebruikers te waarborgen; de kandidaat kan als model eventueel formulier DC5 nemen dat doorgaans bij aanbestedingen wordt gebruikt;

de totale omzet en de omzet met betrekking tot de dienstverlening in kwestie voor de afgelopen drie jaar, of, als de kandidaat dit wenst, de balans en de resultatenrekening van de afgelopen drie boekjaren; als de kandidaat deze gegevens niet kan verstrekken, moeten de redenen worden vermeld;

een methodologische notitie over de wijze waarop de kandidaat op het aanbestedingsdossier zal reageren wanneer zijn kandidaatstelling door de regio Guyana in aanmerking wordt genomen, waarin met name informatie over:

de technische en personele middelen die de kandidaat voor de exploitatie van de verbindingen zal inzetten,

het aantal personeelsleden, alsmede hun kwalificaties en toewijzing, en in voorkomend geval de rekruteringsinspanning die de kandidaat zal leveren,

types te gebruiken vliegtuigen en, in voorkomend geval, hun inschrijving,

een afschrift van de exploitatievergunning van de luchtvaartmaatschappij van de kandidaat,

als de exploitatievergunning is afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie dan Frankrijk, moet de kandidaat bovendien de volgende informatie verstrekken:

het land van de vliegvergunning van de piloten,

het geldende arbeidsrecht,

de desbetreffende socialezekerheidsinstelling;

de maatregelen die zijn genomen met het oog op de naleving van de bepalingen van de artikelen L. 341-5 en de artikelen D. 341-5 en volgende van het arbeidsrecht met betrekking tot de tijdelijke detachering van loontrekkenden voor dienstverlening op het nationale grondgebied;

getuigschriften of verklaringen onder ede, als bedoeld in artikel 8 van het decreet nr. 97-638 van 31.5.1997 en in het besluit van 31.1.2003 ter toepassing van artikel 8 van voornoemd decreet, die aantonen dat de kandidaat in overeenstemming is met zijn fiscale en sociale verplichtingen, met name wat betreft:

de vennootschapsbelasting,

de belasting over de toegevoegde waarde,

de bijdragen voor de sociale zekerheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten en kinderbijslagen,

de burgerluchtvaartbelasting,

de luchthavenheffingen.

Voor kandidaten uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan Frankrijk, moeten de getuigschriften of gelijkwaardige certificaten worden afgegeven door de administraties en instanties van het land van herkomst;

een verklaring onder ede dat er geen veroordeling is ingeschreven in Bulletin nr. 2 inzake inbreuken op de artikelen L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 en L. 125-3 van het arbeidswetboek;

een verklaring onder ede en/of een bewijsstuk ten bewijze van de naleving van de verplichting tot tewerkstelling van gehandicapten overeenkomstig artikel L. 323-1 van het arbeidswetboek;

een uittreksel K bis van inschrijving in het handelsregister, of een gelijkwaardig document;

overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van 23.7.1992, een verzekeringsattest van ten hoogste drie maanden oud met betrekking tot de aansprakelijkheid bij ongevallen, met name ten aanzien van passagiers, bagage, vracht, post en derden, en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 785/2004 van 21.4.2004, in het bijzonder artikel 4 daarvan;

in geval van een vrijwaringsmaatregel of een collectieve procedure, een afschrift van de in dat verband gewezen vonnissen.

In het geval van een gezamenlijke kandidaatstelling, moet het consortium solidair zijn en één enkele mandataris aanwijzen. Alle hierboven genoemde stukken moeten door elk lid van het consortium worden afgegeven. In voorkomend geval moet de oprichtingsakte van het consortium en de desbetreffende overeenkomst bij het dossier worden gevoegd. Voorts moeten de volgende gegevens worden gepreciseerd:

de identiteit, de rol en, wat de bekwaamheden betreft, de complementariteit van alle leden van het consortium in het kader van het project;

hoe het consortium voornemens is de continuïteit van de dienstverlening en het beheer van de dienst te waarborgen, met name op het gebied van de organisatie.

8-2. Methode voor de evaluatie van de offertes: De kandidaten worden geselecteerd op basis van de volgende criteria, als omschreven in artikel L. 1411-1, derde alinea, van de Code général des collectivités territoriales:

professionele ervaring en financiële capaciteit;

bekwaamheid om de continuïteit van de dienstverlening en de gelijke behandeling van de gebruikers te waarborgen;

naleving van de verplichting tot tewerkstelling van gehandicapten overeenkomstig artikel L. 323-1 van het arbeidswetboek.

9. Criteria voor de gunning van het contract: Luchtvervoersondernemingen waarvan de kandidatuur wordt aanvaard, worden in een tweede fase uitgenodigd om hun aanbod in te dienen overeenkomstig de bepalingen van het specifieke aanbestedingsbesluit dat hun op dat moment zal worden overhandigd.

Overeenkomstig de bepalingen van punt f) van artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2408/92, zal daarbij worden gelet op de toereikendheid van de aangeboden dienst, met inbegrip van de tarieven en voorwaarden die aan de gebruikers kunnen worden aangeboden en de kosten van de verlangde vergoeding.

10. Belangrijke aanvullende informatie:

10-1. Financiële compensatie: Gegadigden dienen in hun offerte expliciet aan te geven welk bedrag wordt gevraagd als compensatie voor het uitvoeren van de gevraagde dienst op elke verbinding gedurende drie jaar vanaf 1.1.2007 (per jaar gespecificeerd). Het werkelijke bedrag van de uitgekeerde compensatie wordt elk jaar achteraf vastgesteld op grond van de werkelijke uitgaven en inkomsten, doch zal nooit meer kunnen bedragen dan het in de offerte vermelde bedrag. Dit maximumbedrag kan slechts in geval van onvoorziene wijziging van de exploitatievoorwaarden worden herzien.

De jaarlijkse betalingen geschieden in de vorm van voorschotten en van een eindafrekening. Het saldo van de eindafrekening wordt pas betaald na goedkeuring van de rekeningen van de vervoermaatschappij voor de betrokken verbinding en nadat is vastgesteld dat de dienst overeenkomstig de bepalingen van punt 10-2 van deze aanbesteding is uitgevoerd.

Indien de overeenkomst vóór de normale vervaldag wordt opgezegd, wordt het bepaalde van punt 10-2 zo snel mogelijk ten uitvoer gelegd teneinde aan de vervoermaatschappij het saldo van de haar verschuldigde financiële compensatie te kunnen uitbetalen waarbij het in de eerste alinea bedoelde maximumbedrag in voorkomend geval evenredig met de werkelijke exploitatieduur wordt verminderd.

10-2. Controle op de uitvoering van het contract en nazicht van de rekeningen van de luchtvaartmaatschappij: De uitvoering van het contract en de analytische boekhouding van de vervoermaatschappij voor de betrokken verbinding zullen ten minste eenmaal per jaar aan een controle in samenwerking met de vervoermaatschappij worden onderworpen.

10-3. Beëindiging en opzegtermijn: Wanneer de luchtvaartmaatschappij van mening is dat een niet te voorziene wijziging van de exploitatievoorwaarden een herziening billijkt van het maximumbedrag van de financiële compensatie, moet zij een met redenen omkleed verzoek toezenden aan de andere partijen bij het contract, die vervolgens binnen twee maanden hun standpunt te bepalen. Het contract kan vervolgens dienovereenkomstig worden gewijzigd.

De ondertekenende partijen kunnen de overeenkomst vóór het einde van de normale duur ervan slechts beëindigen na het verstrijken van een opzegtermijn van zes maanden. Wanneer de luchtvaartmaatschappij niet voldoet aan één van de verplichtingen tot openbare dienstverlening, wordt zij geacht de overeenkomst zonder opzegtermijn te hebben beëindigd tenzij zij de dienst binnen een termijn van één maand na ingebrekestelling opnieuw in overeenstemming brengt met de verplichtingen tot openbare dienstverlening.

10-4. Sancties en andere verminderingen overeenkomstig het contract: Wanneer de luchtvaartmaatschappij de in punt 10-3 bedoelde opzegtermijn niet nakomt, wordt hetzij een administratieve boete opgelegd, overeenkomstig artikel R.330-20 van de burgerluchtvaartcode, hetzij een vermindering van de financiële compensatie die wordt berekend uitgaande van het aantal ontbrekende maanden en van het daadwerkelijke tekort op de verbinding in het relevante jaar, beperkt tot de maximale financiële compensatie als bedoeld in punt 10-1.

In het geval van tekortkomingen die beperkt blijven tot het vervullen van de openbare dienstverplichtingen, wordt de in punt 10-1 bedoelde maximale financiële compensatie verminderd met inachtneming van de bepalingen van artikel R.330-20 van de burgerluchtvaartcode.

Bij de bepaling van deze vermindering wordt, in voorkomend geval, uitgegaan van het aantal om aan de maatschappij toe te schrijven redenen geannuleerde vluchten, het aantal vluchten dat is uitgevoerd met een kleinere dan de vereiste capaciteit en het aantal vluchten dat is uitgevoerd zonder dat de openbare dienstverplichtingen op het gebied van tussenlandingen of tarieven is nagekomen.

11. Indiening van de offertes: Het offertedossier moet in de Franse taal zijn gesteld. Zo nodig moeten de kandidaten documenten van overheidsinstanties, opgesteld in een officiële taal van de Europese Unie, naar het Frans vertalen.

Kandidaten mogen bij de Franse versie ook een versie in een andere officiële taal van de Europese Unie voegen, maar alleen de Franse tekst wordt als authentiek beschouwd.

De offertedossiers, waarvan de inhoud is gepreciseerd in het specifieke aanbestedingsbesluit, moeten uiterlijk op 30.6.2006, vóór 12:00 plaatselijke tijd (UTC — 3 u), per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs (de datum van het ontvangstbewijs wordt als de datum van indiening beschouwd) toekomen of ter plaatse tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op het volgende adres:

Région Guyane, Cité administrative régionale, direction du développement, de l'économie et de l'aménagement, service de l'aménagement et du développement du territoire, route de Montabo, rond-point de Suzini, BP 7025, F-97307 Cayenne Cedex.

12. Verder verloop van de procedure: De regio Guyana zal de geselecteerde kandidaten uiterlijk op 13.7.2006 een dossier toezenden, bevattende het reglement van de aanbesteding, het bestek en een ontwerpcontract.

Geselecteerde kandidaten moeten hun offerte uiterlijk op 16.8.2006, vóór 12:00 plaatselijke tijd (UTC — 3 h), indienen.

Bedoelde offerte is verbindend voor de kandidaten gedurende een periode van 280 dagen na de indieningsdatum.

13. Geldigheid van de aanbesteding: Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 is deze aanbesteding slechts geldig indien geen enkele communautaire luchtvaartmaatschappij vóór 1.12.2006 een programma heeft ingediend om deze verbinding met ingang van 1.1.2007 te exploiteren in overeenstemming met de opgelegde verplichtingen van openbare dienstverlening, zonder daarvoor een financiële compensatie te ontvangen.

14. Aanvullende inlichtingen: Belangstellenden kunnen aanvullende informatie aanvragen, uitsluitend schriftelijk of per fax, bij het hoofd van de dienst voor de ontwikkeling van de regio Guyana, op het onder punt 2 gegeven adres.